Approve Center

24 รายการ
กรณีที่มีการบันทึกลาต่างๆแล้วไม่สามารถทำการบันทึกลาได้มีขั้นตอนอย่างไร
4965 ผู้เข้าชม
วิธีการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร
4960 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงาน
4911 ผู้เข้าชม
กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้
4824 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร
3775 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร
3770 ผู้เข้าชม
วิธีการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3585 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการทำ Export ข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบ Excel จากหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3353 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์