Approve Center

24 รายการ
วิธีการบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพักร้อนที่มีจำนวนวันอนุญาตลาแตกต่างกันตามอายุงาน
4863 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีการบันทึกลาต่างๆแล้วไม่สามารถทำการบันทึกลาได้มีขั้นตอนอย่างไร
4798 ผู้เข้าชม
กรณีกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกเลือกเมนูรายการได้
4784 ผู้เข้าชม
วิธีการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร
4741 ผู้เข้าชม
กรณีที่มีพนักงานลาคลอดข้ามปี มีขั้นตอนอย่างไร
3736 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีวิธีการอย่างไร
3667 ผู้เข้าชม
วิธีการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3498 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการทำ Export ข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบ Excel จากหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3244 ผู้เข้าชม
ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร แต่ต้องการโอนสิทธิ์การอนุมัติให้กับหัวหน้างานท่านอื่นมาอนุมัติแทนชั่วคราว จะมีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไรบ้าง
3211 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์