Loan Management

4 รายการ
การประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือน
4337 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2600 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2499 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2230 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์