Loan Management

4 รายการ
การประมวลผลเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนไม่พบเอกสารที่จะประมวลผลไปที่ระบบเงินเดือน
3715 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบว่าพนักงานมีจำนวณคงเหลือที่เบิกเงินกู้ได้ในระบบ HRMI มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2228 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดรูปแบบเงินกู้ให้พนักงานรายเดือนในระบบ HRMI มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2149 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการทำการประมวลในระบบ Loan management แต่วันที่ไม่ตรงกับงวดที่ต้องการ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
1957 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์