Welfare

17 รายการ
บันทึกสมาชิกที่ระบบ Welfare ไม่พบรหัสสวัสดิการที่ต้องการบันทึก สามารถตรวจสอบได้จากที่ไหนบ้าง
4075 ผู้เข้าชม
กรณีที่ได้กำหนดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ทำงานมากกว่า 3 ปี จะมีวิธีการกำหนดสวัสดิการอย่างไร
3629 ผู้เข้าชม
เมื่อบันทึกคำร้องสวัสดิการ เลือกรหัสสวัสดิการไม่มีรหัสสวัสดิการที่ต้องการ สามารถตรวจสอบได้จากที่เมนูใด
3618 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการยกเลิก สวัสดิการ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3236 ผู้เข้าชม
การกำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
3228 ผู้เข้าชม
กรณีที่ได้ทำการบันทึกกำหนดสวัสดิการแล้วเกิด Error ดังรูป จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2879 ผู้เข้าชม
การบันทึกสมาชิกสวัสดิการ สามารถบันทึกได้อย่างไร
2844 ผู้เข้าชม
การบันทึกชำระสวัสดิการ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2749 ผู้เข้าชม
การกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการ เงื่อนไขแบบคิดดอกเบี้ย สามารถกำหนดได้จากที่ใด
2734 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการแก้ไข บันทึกรายการทรัพย์สิน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2669 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์