Training

41 รายการ
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
3590 ผู้เข้าชม
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม
3576 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
3162 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้ มีวิธีดังนี้
3143 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2782 ผู้เข้าชม
กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร
2689 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดรูปแบบการประเมินผล ประเมินพนักงานสามารถทำได้อย่างไร
2616 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้
2599 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2590 ผู้เข้าชม
กรณีที่พนักงานมีการบันทึกขออนุมัติลงทะเบียน และ บันทึกอบรมเสร็จเรียนร้อยแล้ว และจะมีการบันทึกประเมิลผลอบรม แต่ไม่มีรายชื่อพนักงาน จะมีขั้นตอนในการเช็คอย่างไร
2589 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์