Training

41 รายการ
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม
3277 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้ มีวิธีดังนี้
2864 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
2688 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบรายงานใบประวัติการฝึกอบรม (ประวัติบุคคล) จะไม่แสดงหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
2678 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน รูปแบบการประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2652 ผู้เข้าชม
กรณีที่ กำหนดหลักสูตรอบรมพนักงาน เป็นหลักสูตรที่มีหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง สามารถกำหนดได้อย่างไร
2575 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบระดับขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2485 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็นแบบร้อยละขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2459 ผู้เข้าชม
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้
2448 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการบันทึกหลักสูตรที่จำเป็น ขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2387 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์