Personnel

124 รายการ
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
21908 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร
5780 ผู้เข้าชม
กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4870 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการใส่เลขที่ประกันสังคม มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
4696 ผู้เข้าชม
กรณีโปรแกรมดึงรายงาน 50 ทวิ ที่อยู่พนักงานไม่ออกมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
4392 ผู้เข้าชม
วิธีการคีย์ข้อมูลยกมาเกี่ยวกับเงินได้และภาษียกมาของพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4108 ผู้เข้าชม
การบันทึกการลายกมาของพนักงาน
4097 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในโปรแกรม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
4040 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์