Personnel

124 รายการ
กรณีเรียกรายงานแบบคำนวณค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก. จำนวนลูกจ้างไม่แสดง โปรแกรม HR-Pro มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
16168 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการแสดงใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยให้คิดเป็นอัตราร้อยละของการปรับเงินเดือน มีวิธีการอย่างไร
5507 ผู้เข้าชม
กรณีโปรแกรมดึง text file เลขที่ประกันสังคมไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4532 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการใส่เลขที่ประกันสังคม มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
4344 ผู้เข้าชม
กรณีโปรแกรมดึงรายงาน 50 ทวิ ที่อยู่พนักงานไม่ออกมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
4078 ผู้เข้าชม
การบันทึกการลายกมาของพนักงาน
3941 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในโปรแกรม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3848 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์