Dashboard

27 รายการ
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3737 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง
3669 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
3334 ผู้เข้าชม
วิธีการสร้าง Database (การสร้างฐานข้อมูล) ใหม่
3087 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2890 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล สถิติการลาแยกตามประเภทการลา มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2870 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
2767 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา มีขั้นตอนอย่างไร
2721 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูสถิติการเบิก – จ่ายค่าอบรมในแต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
2539 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุพนักงานแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนอย่างไร
2498 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์