Dashboard

1 รายการ
ตัวอย่างรายงานข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา มาสาย แต่ละหน่วยงาน, สถิติการลาแยกตามประเภทการลา, สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน, อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน, อัตราความเคลื่อนไหวกำลังคน
20663 ผู้เข้าชม
903 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์