Training

25 รายการ
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบุคคลทั่วไป โดยสามารถบอกได้ว่าบุคคลนั่นมีชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งงาน องค์กร หรือมีประสบการณ์การอบรมอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนอบรมต่อไป
4222 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดหลักสูตร ไว้สำหรับเป็นค่าเริ่มต้นให้ระบบ Training นำไปใช้หน้าจออื่น ๆ
4365 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหลักสูตร โดยสามารถบอกรายละเอียดของหัวข้อที่ต้องผ่านก่อน หรือหลังก็ได้
3607 ผู้เข้าชม
เพื่อแสดงรายละเอียดการอบรมโดยรวมว่า ในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้มีการอบรมอะไรบ้าง
4788 ผู้เข้าชม
เพื่อแสดงรายละเอียดการจองห้องอบรมโดยรวมว่า ในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้มีการจองห้องอบรมอะไรบ้าง
4215 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ของแผนอบรมประจำปีในรูปแบบของช่วงแถบสีตามวันที่กำหนด
3884 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกใบผ่านการอบรม ในกรณีที่การอบรมนั้นมีการออกรายงานใบผ่านการอบรม ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการบันทึกใบผ่านการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
4862 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับทำการประเมินแผนอบรมประจำปีว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ เช่น หลักสูตรนี้มีการจัดอบรมตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่, ช่วงเวลาตรงกับที่กำหนดหรือไม่, งบประมาณที่ตั้งไว้กับค่าใช้จ่ายจริงเป็นอย่างไร เป็นต้น เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์กำหนดแผนในครั้งถัดๆ ไปได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรว่าประเมินแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
3814 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการติดตามผู้เข้าร่วมอบรม ว่าผู้เข้าร่วมอบรมนั้นได้นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยใน 1 การอบรมนั้น สามารถติดตามผลการอบรมได้มากกว่า 1 ครั้ง และมีสถานะการติดตามผลอบรมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของการติดตามผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
3445 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรม เช่น ข้อมูลหลักสูตรการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด รายชื่อผู้เข้าอบรม เป็นต้น
4469 ผู้เข้าชม
4410 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์