Payroll

16 รายการ
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน และแสดงตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งโปรแกรม Default ค่าตามที่กฏหมายกำหนด
3853 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งพนักงานแต่ละคนในองค์กรอาจจะมีงวดการจ่ายที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลา โดยเมนูนี้จะถูกนำไปกำหนดให้กับพนักงานแต่ละที่ระบบ Personnel เพื่อให้ทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนอยู่ในงวดการจ่ายใด
5721 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของรายได้-รายหัก ที่ไม่ใช่เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ค่าลดหย่อนภาษีและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมันรถ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น โดยการกำหนดรายได้-รายหักที่เมนูนี้จะนำไปใช้ยังเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนูบันทึกข้อมูลพนักงาน เมนุบันทึกการจ่าย เป็นต้น
4803 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา ซึ่งรูปแบบการปัดเศษที่กำหนดจะนำไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร
3720 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมดที่องค์กรมี เมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะนำรหสกองทุนสำรองไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3496 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลธนาคารที่กิจการหรือองค์กรใช้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านทางธนาคาร ซึ่งเมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
3985 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรหัสหน่วยนับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยนับของบุคลากรในองค์กร, หน่วยนับเป็นต้น โดยหน่วยนับเหล่านี้จะนำไปใช้ยังเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เมนูกำหนดรหัสรายได้-รายหัก เป็นต้น
3909 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรหัสบัญชี เพื่อที่จะนำรหัสบัญชีไปใช้ที่หน้าจอของโปรแกรมบัญชีของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยจะต้องทำการกำหนดรหัสให้ตรงกับโปรแกรมบัญชี
5130 ผู้เข้าชม
ตัวอย่างรายงานรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบแนบ, รายงาน สปส.6-09 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน, รายงาน กท.20 ก. แบบแส, รายงาน Payment Voucher เงินค่าจ้างประจำปี, รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผ่านธนาคาร, รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน, ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)
39028 ผู้เข้าชม
7600 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์