Organization

11 รายการ
ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบเอกสารบัตรพนักงาน, ใบผ่านการอบรมของผู้เข้าอบรม, ใบวุฒิบัตรของวิทยากร และใบวุฒิบัตร ของสถานที่ ซึ่งโปรแกรมได้กำหนดรูปแบบมาให้เป็น Standard โดยจะถูกนำไปใช้ที่ระบบ Personnel และ Training
3451 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกรณีที่โปรแกรมมีการแจ้งเตือนต่างๆ ทางอีเมล์ โปรแกรมจะนำรูปแบบอีเมล์จากเมนูนี้ส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบของอีเมล์กำหนดเป็น Standard มาพร้อมโปรแกรม
3888 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรหัสงานในองค์กร เนื่องจากพนักงานบางคน บางองค์กรหรือบางบริษัท ในการทำงานต้องมีการเปิด Job เพื่อให้ทราบว่าตอนนี้พนักงานแต่ละคนทำงานใน Job ใด และนำรหัสงานที่กำหนดไปผูกกับรหัสรายได้-รายหัก เพื่อ Post GL ซึ่งหน้าจอนี้จะใช้เมื่อองค์การมีการใช้โปรแกรมบัญชีของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
5195 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดความสามารถของตำแหน่งงานเกี่ยวกับงานที่มีอยู่ในองค์กร ว่าตำแหน่งงานนี้พนักงานต้องมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานมีอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดที่บันทึกได้มีหลากหลาย เช่น ชื่อตำแหน่ง รายได้ ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์
5140 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหน่วยงานภายในองค์กรว่า องค์กร หรือ บริษัทนั้นประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้างรวมไปถึง รายละเอียดของตำแหน่งงานตามที่ต้องการ เพื่อเป็นการจัดสรรบุคลากรในองค์กรให้เข้ากับหน่วยงานได้ถูกต้อง และง่าย ต่อการควบคุม อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างหน่วยงานในองค์กร
4117 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ซึ่งสามารถรองรับได้ไม่จำกัด
4027 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ ขององค์กร เช่น วิธีการคำนวณภาษี, จำนวนวันทดลองงาน, จำนวนทศนิยม รวมไปถึงกำหนดบทลงโทษ, กำหนดอัตราการหักประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ธนาคาร, การนำส่งข้อมูลเพื่อนำส่งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กำหนดการแจ้งเตือนต่างๆ, กำหนดรูปแบบรายงาน ฯ ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างหลากหลายตามต้องการ
4765 ผู้เข้าชม
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยระบบนี้จะเป็นพื้นฐานหลักในการกำหนดข้อมูลต่างๆ ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้
6676 ผู้เข้าชม
3850 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์