ประจำเดือนมกราคม 2566

ประจำเดือนมกราคม 2566

เพิ่มให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของ การแสดงแจ้งเตือนกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติม

     

     

                    เนื่องจากเมื่อมีการบันทึกข้อมูลพนักงานจะมีการแจ้งเตือนให้สามารถกำหนดข้อมูลของพนักงานเพิ่มเติมทุกครั้ง หากไม่ต้องการให้แจ้งเตือน จะต้องไปปิดการแจ้งเตือนที่หน้าข้อมูลพนักงานเป็นรายบุคคล ดังนั้นจึงมีการเพิ่มให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของ การแสดงแจ้งเตือนกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกข้อกำหนดองค์กร > ข้อกำหนดพนักงาน > เลือกหรือไม่เลือก แจ้งเตือนการกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติม (ค่าเริ่มต้น)

 

- กรณีเลือกใช้ แจ้งเตือนการกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติม (ค่าเริ่มต้น)

  เมื่อสร้างข้อมูลพนักงานใหม่ ค่าเริ่มต้นจะกำหนดเป็น ใช้งานการแจ้งเตือน

  

  และเมื่อบันทึกข้อมูล หากพนักงานยังมีข้อมูลไม่ครบ จะมีหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นมาตามปกติ

 

- กรณีเลือกไม่ใช้ แจ้งเตือนการกำหนดข้อมูลพนักงานเพิ่มเติม (ค่าเริ่มต้น)

  เมื่อสร้างข้อมูลพนักงานใหม่ ค่าเริ่มต้นจะกำหนดเป็น ไม่ใช้งานการแจ้งเตือน

  และเมื่อบันทึกข้อมูล จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ

 

- กรณีเป็นข้อมูลพนักงานที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้การแจ้งเตือนได้ ตามการบันทึกข้อมูลครั้งล่าสุด

 480
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์