ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ปรับให้สามารถเลือก ใช้อัตราหักกองทุนสำรองตามข้อกำหนดองค์กร เป็นรายบุคคลได้

     

        เนื่องจากระบบจะมีการปรับอัตราหักกองทุนสำรองของกองทุนที่มีการกำหนดอัตราหักกองทุนแบบมีเงื่อนไข (auto update after login) ให้พนักงานเป็นสมาชิกกองทุนอัตโนมัติทุกการ Login แรกของวัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราหักกองทุนสำรองเป็นกรณีพิเศษรายบุคคลได้ ดังนั้นจึงปรับให้สามารถเลือก “ใช้อัตราหักกองทุนสำรองตามข้อกำหนดองค์กร” เป็นรายบุคคลได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกข้อกำหนดองค์กร > ระบบเงินเดือน > กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > กำหนดเงื่อนไขอัตราหักกองทุนให้ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง > เลือกหรือไม่เลือก ใช้อัตราหักกองทุนสำรอง ตามข้อกำหนดองค์กร

- กรณีเลือก ใช้อัตราหักกองทุนสำรอง ตามข้อกำหนดองค์กร ระบบจะแสดงอัตราหักกองทุนทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดองค์กร และหากมีอัตราหักกองทุนไม่ตรงเงื่อนไข เมื่อ Login เข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรกของวัน ระบบจะทำการปรับอัตราหักให้ตรงตามเงื่อนไขอัตโนมัติ

 

- กรณีไม่เลือก ใช้อัตราหักกองทุนสำรอง ตามข้อกำหนดองค์กร จะสามารถกำหนดอัตราหักกองทุน ทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างเป็นรายบุคคลได้ โดยไม่มีการปรับอัตราหักอัตโนมัติจากระบบ

 

 
 

   ESS : เพิ่มเงื่อนไข Permission หน้าข้อมูลส่วนตัว Tab ข้อมูลประกันสังคม

         

  Define Permission > ปรับเพิ่ม Tab ประกันสังคม > สถานะพนักงาน ให้สามารถเลือก Visibale หรือ Enable ได้


   

   

   466
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์