ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ปรับการตั้งค่าตำแหน่ง ให้ทำงานร่วมกับ Web Google Map

เพื่อแก้ไขปัญหาไม่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้

เนื่องจากพบปัญหาไม่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้ จึงทำการปรับขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ให้ทำงานร่วมกับ Web Google Map เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอที่รองรับ

- หน้าจอบันทึกข้อมูลองค์กร

- หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน

- หน้าจอบันทึกใบสมัคร

            ขั้นตอนดำเนินการ (ยกตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลองค์กร)

- คลิก "ตั้งค่าตำแหน่ง" ดังรูป

- โปรแกรมจะเปิด Web Google Map ขึ้นมา

- ให้ทำการเลือกสถานที่ ที่ต้องการจะตั้งค่าตำแหน่ง ดังรูป

- คลิกขวาบริเวณตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือกรายการแรก (ละติจูด, ลองจิจูด) ดังรูป

 

- พิกัดของตำแหน่ง จะแสดงในโปรแกรม HRMI (หน้าจอจะกลับมาแสดงให้อัตโนมัติ) ดังรูป

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปรับให้แสดงยอดเงินได้ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน

            เนื่องจากในหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานสามารถตั้งค่า Permission ไม่ให้พนักงานเห็นข้อมูลส่วนต่างๆ ได้ ซึ่งร่วมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินด้วย แต่เมื่อทำการเปิดรายงานจะสามารถเห็นข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงทำการปรับรายงานให้แสดงยอดเงินต่างๆ ของพนักงาน ตาม Permission ที่กำหนดให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายงานที่รองรับ

  - รายงานรายละเอียดทั่วไปของพนักงาน

  - รายการประวัติพนักงาน

  - รายงานประวัติพนักงาน (For Print)

  - รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล)

   

              ข้อมูลที่รองรับการทำงานของ Permission

  - บันทึกข้อมูลพนักงาน > Tab การว่าจ้าง > อัตราค่าจ้าง

  - บันทึกข้อมูลพนักงาน > Tab เงินได้ยกมาและสะสม ทั้งหมด

  - บันทึกข้อมูลพนักงาน > Tab รายได้-รายหักประจำ ทั้งหมด

  ขั้นตอนการทำงาน (ยกตัวอย่าง รายงานสรุปประวัติพนักงาน (รายบุคคล))

  - เมื่อมีการกำหนด Permission ไม่ให้มองเห็น อัตราค่าจ้าง ในหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน ดังรูป

  - ในหน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงานจะไม่แสดงอัตราค่าจ้าง ดังรูป

  - ในรายงานจะไม่แสดงข้อมูลอัตราค่าจ้างด้วย ดังรูป

  - ข้อมูลส่วนอื่นๆ ในรายงานที่เกี่ยวข้องกับยอดอัตราจ้าง จะถูกปิดกั้นการมองเห็นด้วยเช่นกัน ดังรูป  New Feature ESS Pro

  ปรับเพิ่มรายงานอัตรากำลังคนประจำวัน

  ปรับเพิ่ม รายงานอัตรากำลังคนประจำวัน เข้ามาเพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบ กำลังคนในปัจจุบัน ว่าแต่ละแผนกมีกำลังคนที่มาทำงานในปัจจุบัน จำนวนกี่คน และ มีการลาไปกี่คน ในแต่ละวัน  โดยลูกค้าสามารถทำการเลื่อกรายงานดังกล่าวได้ตามข้อมูลด้านล่าง 

  1. Time Attendance > อัตรากำลังคนประจำวัน

   

  1. เลือก ช่วงวันที่ที่ต้องการดู หรือหากไม่เลือก ระบบจะ Default วันที่ปัจจุบัน และ preview อัตโนมัติตามภาพด้านล่าง
  2. กรณีที่เลือกเฉพาะหน่วยงานที่มีพนักงานขอลา หมายถึง รายงานจะแสดงแฉพาะหน่วยงานที่มีการคีย์ลามาเท่านั้น 

   

  1. กรณีที่ไม่เลือกแสดงเฉพาะหน่วยงานที่มีพนักงานขอลา หมายถึง รายงานจะ แสดงทุกหน่วยงานในองค์กร ที่มีการลา และ ไม่มีการลา

   

   813
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์