ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ปรับให้มีการย้ายไฟล์ที่ Import ข้อมูลสำเร็จหมดแล้วไปเก็บในโฟลเดอร์ Old Files

                เนื่องจาก Service Auto Import Time ที่กำหนดการเชื่อมต่อกับเครื่องลงเวลาแบบ Other Tool จะทำการ Import  ข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์ที่อยู่ใน Path ที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยไม่มีการตรวจสอบว่าไฟล์ใด Import ข้อมูลสำเร็จแล้ว และไฟล์ใดยังไม่ได้ Import หรือ Import ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ทำให้เมื่อมีไฟล์จำนวนมากจะใช้เวลาในการ Import ข้อมูลมากขึ้น จึงเพิ่มการสร้างโฟลเดอร์ Old Files ลงใน Path ที่กำหนดการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลาเอาไว้ สำหรับเก็บไฟล์ที่ Import ข้อมูลการลงเวลาครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Tool > Service Setting > กำหนดฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครื่องลงเวลาแบบ Other Tool และเลือก Path ของไฟล์ที่จะใช้ Import เวลาการทำงาน ดังรูป

  • ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องลงเวลา และเลือกรหัสเครื่องลงเวลา ดังรูป

  • ระบบจะทำการสร้างโฟลเดอร์รหัสเครื่องลงเวลา ตาม Path ที่กำหนดไว้ และในโฟลเดอร์รหัสเครื่องลงเวลา จะมีการสร้างโฟลเดอร์ Old Files ไว้สำหรับแยกไฟล์ข้อมูล ดังรูป

  • ไฟล์ใดที่ Import ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการย้ายไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ Old Files และแก้ไขชื่อไฟล์โดยเพิ่มวันที่และเวลาที่ไฟล์นั้นๆ Import ข้อมูลสำเร็จครบถ้วนต่อท้ายชื่อไฟล์เดิม ดังรูป

 

 

 367
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์