ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ปรับการกำหนดเงือนไขการลดหย่อนคู่สมรสให้เหลือเพียง เงินได้ และหักลดหย่อนคู่สมรส

HRMI8Version 076.0 ได้ทำการตัดส่วนของการระบุคู่สมรสแยกยื่นออก เนื่องจากปรับให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อน “คู่สมรส” ผู้มีเงินได้สามารถเลือกว่าจะนำคู่สมรสไปลดหย่อน หรือไม่ก็ได้ ทางสรรพกรหรือตัวกฎหมายไม่ได้บังคับให้ลดหย่อน จึงปรับการกำหนดเงือนไขการลดหย่อนคู่สมรสให้เหลือเพียง เงินได้ และหักลดหย่อนคู่สมรส โดยรายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้
แบบเดิม

 

แบบใหม่

 • กรณีกำหนดสถานภาพ "โสด" จะสามารถกำหนดได้ลักษณะเดียว คือ มีเงินได้ฝ่ายเดียว และไม่หักคู่สมรส
 • กรณีกำหนดสถานภาพ "สมรส" จะสามารถกำหนด มีเงินได้ฝ่ายเดียว หรือสองฝ่าย และการหัก หรือไม่หักคู่สมรส ก็ได้


การคำนวณค่าลดหย่อนบัตร จะคำนวณค่าลดหย่อน 1 เท่า สำหรับกรณี

 • มีเงินได้ฝ่ายเดียว และไม่หักลดหย่อนคู่สมรส
 • มีเงินได้ฝ่ายเดียว และหักลดหย่อนคู่สมรส
 • มีเงินได้สองฝ่าย และไม่หักลดหย่อนคู่สมรส

การคำนวณค่าลดหย่อนบัตร จะคำนวณค่าลดหย่อน 2 เท่า สำหรับกรณี มีเงินได้สองฝ่าย และหักลดหย่อนคู่สมรส

 
  เพิ่มการแสดงสถานะการประมวลผลรายได้

  HRMI8 Version 076.0 ได้ทำการปรับให้กรณีเข้าตรวจสอบรายได้ – รายหักในหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน (แบบแจกแจง) มีการแสดงสถานการถูกนำประมวลผลรายได้ และสาเหตุที่ประมวลผลไม่สำเร็จ โดยรายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้

  แบบเดิม ไม่มี Column S แสดงสถานะถูกนำไปประมวลผลรายได้

  แบบใหม่ มี Column S แสดงสถานะถูกนำไปประมวลผลรายได้ (เมื่อทำการลบการประมวลผลรายได้ เครื่องหมาย / จะหายไป)

  • กรณีลบการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน ของพนักงานที่มีการประมวลผลรายได้ไปแล้ว จะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป

  • ปรับให้ระบบสามารถประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนซ้ำได้ ซึ่งกรณีที่มีการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนทับ ในเดือนที่มีการประมวลผลรายได้ในงวดปกติไปแล้ว จะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป

  หมายเหตุ : กรณีเคยมีประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนเอกสารบันทึกจ่าย ที่สร้างจากการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนนั้นมีการปรับ ประเภทการจ่าย เป็น “กลางงวด” เพื่อประมวลผลรายได้ในงวดพิเศษ หากงวดปกติยังไม่ได้ทำการประมวลผลรายได้ จะยังคงสามารถประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนในงวดปกติได้ แต่หากเป็นการลบ ต้องห้ามประมวลผลรายได้ทุกๆงวดการจ่าย

   332
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์