ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประจำเดือนธันวาคม 2564

ปรับรายงาน MANHOUR LOST ให้แสดงการสูญเสียเทียบกับทุกประเภทการลา

HRMI8 Version 074.0 ได้ปรับให้รายงาน MANHOUR LOST แสดงการสูญเสียของรวมประเภทการลา เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการสูญเสียได้กับทุกประเภทการลารวมกัน รายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้

ตัวอย่าง

แบบเดิม


 
  

 แบบใหม่


 
  ปรับให้บันทึกอนุมัติแทนตามช่วงเวลา สามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดการอนุมัติได้

  HRMI8 Version 074.0 ได้มีการปรับให้สามารถเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดการอนุมัติแทนตามช่วงเวลาได้ กรณีกำหนดวันที่สิ้นสุดมากกว่าวันสุดท้ายที่ผู้อนุมัติแทนได้ทำการอนุมัติเอกสารไปแล้ว เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุมัติแทนได้ โดยรายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้

  เงื่อนไข

  - วันที่ปัจจุบันต้องไม่เกินวันที่สิ้นสุดอนุมัติแทน

  - ไม่สามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดให้น้อยกว่าวันสุดท้ายที่ผู้อนุมัติแทนได้ทำการอนุมัติเอกสารไปแล้วได้

  ตัวอย่าง วันที่ปัจจุบันคือ 06/12/2564

  แบบเดิม กรณีมีการอนุมัติเอกสารไปบ้างแล้วในวันก่อนหน้า เมื่อเปิดเอกสารจะไม่สามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดได้

  แบบใหม่ กรณีมีการอนุมัติเอกสารไปบ้างแล้วในวันก่อนหน้า เมื่อเปิดเอกสารจะสามารถแก้ไขวันที่สิ้นสุดได้

  เพิ่มเติม : หากมีการแก้ไขวันที่สิ้นสุดให้น้อยกว่าวันสุดท้ายที่ผู้อนุมัติแทนได้ทำการอนุมัติเอกสารไปแล้ว จะเกิดแจ้งเตือนดังรูป

   442
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์