ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ปรับหน้าบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา)

ให้สามารถเลือกเอกสารบันทึกลงเวลาได้

HRMI8 Version 073.0 ปรับหน้าบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) ให้สามารถเลือกเอกสารบันทึกลงเวลาได้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่สามารถเลือกประมวลผลได้เฉพาะเอกสารประเภท ขอแก้ไขเวลาการทำงาน รายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้ 

แบบเดิม

 • เมื่อเลือกใบขอแก้ไข จะให้เลือกประมวลผลเฉพาะเอกสารประเภท “ขอแก้ไขเวลาการทำงาน

 

แบบใหม่

 • เมื่อเลือกใบขอแก้ไข จะให้เลือกประมวลผลเอกสารทั้งประเภท “ขอแก้ไขเวลาการทำงานและ ขอบันทึกลงเวลางาน

  

ตัวอย่าง : กรณีพนักงานมีการบันทึกขอลงเวลา

 

เอกสารเลขที่ REP202110-0001 ถูกนำไปประมวลผลที่หน้าประมวลเวลาการทำงาน

 

เมื่อเข้าไปหน้าบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) และไม่เลือก “แสดงเอกสารทั้งหมดจะแสดงเฉพาะเอกสารเลขที่ REP202110-0002 เนื่องจากเอกสารเลขที่ REP202110-0001 ถูกประมวลผลไปแล้ว

 

            เมื่อทำการประมวลผลเอกสาร REP202110-0002 ในหน้าบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา) เรียบร้อยแล้ว

 

            เลือก Picker อีกครั้งจะไม่พบเอกสาร REP202110-0002 เนื่องจากถูกประมวลผลไปแล้ว

 

 

 • เอกสารเลขที่ REP202110-0001 ถูกประมวลผลจากหน้าประมวลผลเวลาการทำงาน
 • เอกสารเลขที่ REP202110-0002 ถูกประมวลผลจากหน้าบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลา (จากใบขอแก้ไขเวลา)
  เพิ่มการกำหนดสถานภาพของพนักงาน เพื่ออ้างอิงในการแสดง

  รายงานที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินทดแทนให้พนักงาน

  HRMI8 Version 073.0 เพิ่มการกำหนดสถานภาพของพนักงาน เพิ่มการกำหนดสถานภาพของพนักงาน เพื่ออ้างอิงในการแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินทดแทนให้เพนักงาน รายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้

  ตัวอย่าง หน้าจอบันทึกข้อมูลพนักงาน > Tab ประกันสังคม > เพิ่มการกำหนดสถานภาพพนักงาน

  • กรณีเลือกลูกจ้าง โปรแกรมจะ Default ไว้ที่ หักเงินประกันสังคม
  • กรณีเลือกนายจ้าง โปรแกรมจะ Default ไว้ที่ ไม่หัก เงินประกันสังคม
  • แต่ทั้ง 2 สถานภาพ สามารถเลือก “หักหรือ ไม่หักเงินประกันสังคมได้

   รายงานที่มีการปรับให้มองตามเงื่อนไข “สถานภาพพนักงานมีดังนี้

  1. รายงานตรวจสอบยอดเงินนำส่งเงินทดแทน
  2. รายงาน กท.20 ก. แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี
  3. รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก.
  4. รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. (แบบแจกแจง)
  5. กท. 20ข. ใบแจ้งเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำงวด
  • ยกตัวอย่างการแสดง “รายงานตรวจสอบยอดเงินนำส่งเงินทดแทน กรณีพนักงานอายุเกิน 60 ปี

   

  แบบเดิม

        กรณีพนักงานอายุเกิน 60 ปี รายงานจะแสดงพนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกค้าที่กำหนดว่า “หัก หรือ ไม่หักเงินประกันสังคม

  แบบใหม่

  กรณีพนักงานอายุเกิน 60 ปี รายงานจะแสดงเฉพาะนายจ้างที่มีการกำหนดว่า “หักเงินประกันสังคม เท่านั้น ส่วนลูกจ้างจะแสดงทุกกรณี

  หมายเหตุ :

  • กรณีพนักงานที่อายุไม่เกิน 60 ปี รายงานยังคงแสดงเหมือนเดิมคือ แสดงเฉพาะพนักงานที่เป็นนายจ้าง หรือลูกจ้างที่กำหนดเป็น “หัก” เงินประกันสังคม
  เพิ่มประเภทรายงาน “เรียงตามพนักงานแบบสรุปตามรายได้ค่าล่วงเวลา”

  ในรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา


  HRMI8 Version 073.0 เพิ่มประเภทรายงาน เรียงตามพนักงานแบบสรุปตามรายได้ค่าล่วงเวลาในรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา เพื่อแจกแจงจำนวนเท่าค่าล่วงเวลาของพนักงานคนนั้น ๆ เหมือนรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) แต่ไม่แสดงจำนวนเงิน สำหรับพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา (จำนวนเงิน) รายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้ 

  ตัวอย่าง รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา “เรียงตามพนักงานแบบสรุปตามรายได้ค่าล่วงเวลา”


   
  ปรับการจัดเก็บนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ Biz Anywhere

  ให้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรหัสสาขาธนาคารได้


  HRMI8 Version 073.0 ปรับการจัดเก็บนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ Biz Anywhere ให้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรหัสสาขาธนาคารได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้โปรแกรมดึงจากเลขบัญชีธนาคารของพนักงาน 3 ตัวหน้า ซึ่งคือเลขรหัสสาขาธนาคาร แต่ปัจจุบันรหัสดังกล่าวมีจำนวนมากกว่า 3 หลัก เลยไม่สามารถใช้การดึงข้อมูลแบบเดิมได้ จึงได้มีการปรับเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับปัญหาข้างต้น รายละเอียดการปรับแก้มีดังนี้ 

  ตัวอย่าง จัดเก็บนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ Biz Anywhere 

  1. พนักงานใช้การจ่ายเงินผ่านธนาคาร เลขบัญชี 075-3-02350-1

   

  1. รหัสสาขาธนาคารที่กำหนดให้พนักงาน คือ 2594

   

  1. เมื่อเข้าไปจัดเก็บนำส่งธนาคาร SCB รูปแบบ Biz Anywhere จะมีให้เลือกรูปแบบการแสดงรหัสสาขาธนาคาร ดังรูป

    

  • กรณีเลือกเลขบัญชี 3 ตัวหน้า 

   

  • กรณีเลือกรหัสธนาคาร

   

   

  หมายเหตุ : นอกจากปรับส่วนของธนาคาร SCB รูปแบบ Biz Anywhere ยังมีปรับเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ธนาคารได้แก่

  1. ธนาคารไทยธนาคาร รูปแบบ CIMB Thai Bank
  2. ธนาคาร Bank of America รูปแบบ Bank of America File Layout

   

   808
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์