ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานหน้าจอขออนุมัติทำงานนอกสถานที่

         HRMI > Approve Center > บันทึกขออนุมัติลงทำงานนอกสถานที่ : เพื่อให้รองรับกรณีที่พนักงานต้องการทำงานนอกสถานที่ และต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานตามสถานที่นั้น ๆ

 บันทึกขออนุมัติลงทำงานนอกสถานที่ :

บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่-List :
 
บันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่-Info :

เพิ่มการประมวลผลเวลา กรณีขออนุมัติทำงานนอกสถานที่
ตัวอย่าง
กรณีที่มีการขอเอกสารทำงานนอกสถานที่ ระบบจะคำนวณ สาย/ออกก่อน จากเวลาที่ขอในเอกสาร เช่น
- กะงาน 08.00 - 17.00
- ขอทำงานนอกสถานที่ 09.00 - 15.00
- พนักงานที่ลงเวลาก่อน 09.00 จะไม่ถูกหักสาย
- พนักงานที่ลงเวลาออกหลังจาก 15.00 จะไม่ถูกหักออกก่อน เป็นต้น

HRMI > Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > คัดลอกตารางการทำงาน : เพื่อให้สามารถ คัดลอกตารางการทำงานของพนักงานที่ต้องการได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

 • ทำการ Copy ตารางการทำงานตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 – 28/02/2564 ของพนักงานทดสอบ ให้กับพนักงาน ทดสอบ2 ดังรูป
 

 

 
Employee Self Service (ESS Pro)

คู่มือการใช้งานหน้าจอขออนุมัติทำงานนอกสถานที่

  เพิ่มหน้าจอขออนุมัติทำงงานนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานสามารถขออนุมัติออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ โดยกรณีที่มีการขอเอกสารทำงานนอกสถานที่ ระบบจะตรวจสอบ Location สำหรับการลงเวลาจากเอกสารเท่านั้น

  1. เมนูขออนุมัติทำงานนอกสถานที่จะอยู่ใน Module Approve Center

  รูปที่ 1 เมนูขออนุมัติทำงานนอกสถานที่

   

  2. เมื่อเข้าสู่เมนูขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ จะเจอกับหน้าจอสำหรับแสดงรายการขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ ตามสิทธิ์การเห็นข้อมูลของผู้ใช้

  รูปที่ 2 หน้าจอขออนุมัติทำงานนอกสถานที่-List

  Description


  3. เมื่อกดปุ่ม New หรือ กดที่รายการเอกสาร จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับแก้ไขเอกสาร

  รูปที่ 3 หน้าจอขออนุมัติทำงานนอกสถานที่-Info

  Description  Business process ของการลงเวลานอกสถานที่

  1. กรณีมีการขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ และเอกสารถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
   • ผู้ใช้จะสามารถลงเวลาในสถานที่ ที่ถูกกำหนดไว้ในเอกสารเท่านั้น
   • ผู้ใช้สามารถกดลงเวลา ณ สถานที่ใดก่อก็ได้
   • กรณีที่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ระบบจะอนุญาตให้กดลงเวลาได้ตามปกติ
   • กรณีที่ไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ระบบจะแสดงแจ้งเตือน และไม่อนุญาตให้ลงเวลา
   • กรณีที่ลงเวลาภายในบริเวณที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเก็บข้อมูลชื่อสถานที่ที่ผู้ใช้ลงเวลา ณ ขณะนั้นไว้เพื่อให้ในการตรวจสอบข้อมูล

  การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา

  1. หน้าจอข้อมูลการลงเวลา เพิ่มการแสดงชื่อสถานที่การลงเวลาที่ผู้ใช้ระบุไว้

  รูปที่ 5 หน้าจอข้อมูลการลงเวลาทำงาน-เรียงตามพนักงาน

  รูปที่ 6 หน้าจอข้อมูลการลงเวลาทำงาน-เรียงตามวันที่ทำงาน

  1. รายงานข้อมูลการลงเวลา (แบบแจกแจง) เพิ่มการแสดงชื่อสถานที่การลงเวลาที่ผู้ใช้ระบุไว้

  รูปที่ 7 รายงานข้อมูลการลงเวลาทำงาน-แบบแจกแจง


   

   

   

   

   
  Employee Self Service (ESS Pro)
  เพิ่มสถานการณ์อนุมัติ ในเอกสารการขออนุมัติในระบบ กรณีเข้าลำดับขั้น


  Approve Center > ทุกหน้าจอมีการอนุมัติ : เพิ่มให้แสดงสถานะการอนุมัติของผู้อนุมัติในเอกสารร้องขอที่มีลำดับขั้น เพื่อให้รู้ว่าเอกสารนี้ถึงลำดับการอนุมัติขั้นไหนแล้ว

    

   หน้าจอขออนุมัติทำงานล่วงเวลา


    381
   ผู้เข้าชม
   สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์