ESS Pro ระบบลงเวลาออนไลน์...ง่ายนิดเดียว

ESS Pro ระบบลงเวลาออนไลน์...ง่ายนิดเดียว
ระบบ ESS Pro ระบบสนันสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล ระบบลาออนไลน์ เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านผ่านมือถือได้ทันที และสามารถตรวจสอบการลงเวลา การทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้ง สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น  ขอทำงานล่วงเวลา ขอลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ให้พิจารณา อนุมัติ เอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล 

#ระบบลงเวลาออนไลน์ #ระบบลงเวลาผ่านมือถือ #ระบบบันทึกเวลา #โปรแกรมบันทึกเวลา #TimeStamp #ลงเวลาเข้าออกงาน #fingerscan #TimeAttendance #ระบบลาออนไลน์ #ระบบโอทีออนไลน์ #LeaveOnline #OTonline
 616
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์