ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

Pay Slip คือ ใบรับเงินเดือน เป็นแบบฟอร์มแสดงรายได้-รายหัก ต่างๆ ของพนักงานในแต่ละงวดเดือน ที่ทางผู้ประกอบการหรือบริษัทออกให้กับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI มีรายงาน Pay Slip แบบมาตรฐาน ที่สามารถเรียกใช้ได้ หรือ หากลูกค้ามีแบบฟอร์ม Pay Slip แบบที่สั่งทำจากโรงพิมพ์แล้ว เมื่อซื้อโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI สามารถสั่งออกแบบได้ตามที่ต้องการ หรือ สามารถเลือกแบบตามตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง Payroll Reports


ข้อมูลที่ควรมีในใบสลิปเงินเดือน

 • รอบเงินเดือน หมายถึงเดือนที่ออกเอกสารสลิปเงินเดือน
 • วันที่จ่าย หมายถึง วันที่ ที่บริษัทชำระเงินให้กับพนักงาน
 • รายละเอียดข้อมูลบริษัท
  • ชื่อบริษัทแบบเต็มจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เช่น บริษัท เอบีซี จำกัด
  • ที่อยู่บริษัทแบบเต็มจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์
  • หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • รหัสพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • ชื่อพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • แผนก / ตำแหน่ง ของพนักงานผู้รับเงินเดือน
 • แสดงรายการรับ จำนวน และจำนวนเงิน อย่างชัดเจน
 • แสดงรายการหัก จำนวน และจำนวนเงิน อย่างชัดเจน
 • แสดงเงินรับสุทธิ หลังลบกับรายการหัก
 • ลงรายมือชื่อผู้รับเงิน และ ลงวันที่กำกับท้ายเอกสาร

ตัวอย่าง รายการรับ ในใบสลิปเงินเดือน

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าโทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • เงินได้อื่น ๆ

ตัวอย่าง รายการหัก ในใบสลิปเงินเดือน

 • หักมาสาย
 • หักขาดงาน
 • หักล่าป่วย ลากิจ ล่าอื่น ๆ
 • หักสวัสดิการ
 • เบิกล่วงหน้า
 • หักแรกเข้า
 • หักประกันเงินกู้
 • หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หักสมทบประกันสังคม
 • หักภาษี

ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service)

มีฟีเจอร์ เรียกดู E - Pay Slip หรือสลิปเงินเดือนที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานสามารถเรียกดูย้อนหลังได้เลย ช่วยให้บริษัท ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลา และข้อมูลไม่รั่วไหลได้อีกด้วย

ตัวอย่างใบรับเงินเดือน (Pay Slip) จากระบบลาออนไลน์ ESS

 209344
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์