Prosoft HRMI - II

Prosoft HRMI - II

รายละเอียดหนังสือ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence) ประกอบไปด้วยข้อมูลและขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ 1 Setup

บทที่ 7 รายงานที่สำคัญ

บทที่ 8 ฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรม

บทที่ 9 ความรู้ทั่วไป

 7218
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์