Key Feature โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

Key Feature โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

Human Resource Management Intelligence

เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายเงินให้กับพนักงาน มีระบบประมวลผลเงินเดือน ถูกต้อง แม่นยำ รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสด มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น สลิปเงินเดือน (Pay Slip), หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือ รับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 ฯลฯ สำหรับยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน รองรับการทำงานแบบกะงานปกติ, กะวน 24 ชั่วโมง และการทำงานแบบ Flexible Time ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้าง แบบ "Multi Company" ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว

นอกเหนือจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HRMI ยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์, ระบบลาออนไลน์, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

Key Feature

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

Organization ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์กร

 • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
 • สามารถกำหนดรหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด
 • สามารถระบุข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละองค์กร ตามนโยบายของบริษัทได้อย่างครอบคลุม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Personnel ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน

 • Import ข้อมูลพนักงานเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
 • เก็บประวัติพนักงานได้โดยละเอียด
 • ปรับเงินเดือนได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม รองรับการปรับทั้งแบบจำนวนเงินและร้อยละ (%)
เรียนรู้เพิ่มเติม

Time Attendance ระบบบริหารเวลา

 • กำหนดกะงานได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น
 • Import เวลาเข้า-ออกจากเครื่องรูดบัตรอื่น เข้าโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • รองรับกะงานแบบ Flexible Time / กะวน / กะโรงงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Payroll ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 • กำหนดงวดการจ่ายได้ตามที่องค์กรกำหนด คำนวณค่าจ้างได้ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายเหมา
 • เชื่อมต่อข้อมูลบัญชี โดย Post GL เข้าโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 • Update ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง ลดหย่อน ภาษี หรือประกันสังคม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Approve Center ระบบอนุมัติเอกสาร

 • กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ / การมองเห็นให้กับพนักงานทุกคนตามความเหมาะสม
 • กำหนดลำดับขั้นการอนุมัติในแต่ละหน้าจอได้ โดยสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 5 ลำดับขั้น
 • ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ สามารถทราบเอกสารที่ต้องอนุมัติ โดยโปรแกรมจะทำการ Alert เตือนเมื่อเข้าสู่โปรแกรม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Recruitment ระบบการคัดสรรพนักงาน

 • ร้องขออัตรากำลังคนของแต่ละตำแหน่งผ่านระบบ
 • เก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ความสามารถพิเศษ, ข้อมูลการฝึกอบรม, ประวัติการศึกษา ฯลฯ
 • สามารถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ที่เหมาะสมได้ตามต้องการ พร้อมทำข้อสอบจากโปรแกรมได้
เรียนรู้เพิ่มเติม

Training ระบบการฝึกอบรม

 • กำหนดประเภทการอบรบได้ทั้งแบบ Lab, Workshop หรืออื่น ๆ โดยกำหนดหัวข้อประเภทได้เองตามความต้องการ
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดหัวข้ออบรมที่ใช้อบรมได้
 • สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคลทั่วไปได้ทั้งภายนอก และภายใน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Welfare ระบบสวัสดิการของพนักงาน

 • กำหนดสวัสดิการ เงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ได้หลากหลาย
 • เชื่อมต่อไปยังระบบเงินเดือน เพื่อจ่าย / ชำระ สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
 • มีระบบแจ้งเตือน User เมื่อมีรายการค้างชำระได้ทุกวันหากรายการดังกล่าวยังไม่ถูกทำบันทึกชำระคืน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Loan Management ระบบจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

 • กำหนดรูปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรูปแบบเงินกู้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แบบทบต้น ไม่ทบต้น ดอกเบี้ยคงที่ หรือขั้นบันได
 • กำหนดวงเงินกู้ให้แต่ละหน่วยงานได้
เรียนรู้เพิ่มเติม

Job Control ระบบบริหารโครงการ

 • สร้างโครงการได้ไม่จำกัด จัดระดับงานได้สูงสุด 20 ระดับ
 • กำหนดให้ อนุมัติ Timesheet ได้อัตโนมัติ
 • มีรายงานติดตามความคืบหน้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติม

Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

 • สรุปข้อมูลสำคัญข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถิติการขาด ลา มาสาย
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Dashboard ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

 • นำข้อมูลสรุปต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปของรายงาน หรือ กราฟ
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Employee Self Service (ESS) ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล

 • พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์,ระบบลาออนไลน์ (Web Browser) 
 • สามารถขอเอกสาร ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
 • รองรับการใช้งานทุก Device
เรียนรู้เพิ่มเติม

Human Capital Management (HCM) ระบบบริหารทุนมนุษย์

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร
 • ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม
 25447
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์