Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล
เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูล Cost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นต้น และสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วันในการทำงานกำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลแบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร

คณสมบัติเด่นของ Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย แต่ละหน่วยงานได้ แบ่งเป็น 4 แบบคือ
  1. แบบสถิติ
  2. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  3. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  4. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูล Cost แต่ละหน่วยงานได้ แบ่งเป็น 4 แบบคือ
  1. แบบสถิติ
  2. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  3. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  4. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์สถิติการเข้าอบรมแยกตามหน่วยงาน และหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบคือ
  1. แบบแจกแจง
  2. แบบสรุป
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จะแบ่งเป็นวิเคราะห์ตามหน่วยงาน และตามหลักสูตร
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการเบิก – จ่ายค่าอบรม แบ่งเป็น 3 แบบคือ
  1. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  2. แบบเปรียบเทียบรายปี
  3. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์การจ่าย – ค้างจ่ายสวัสดิการ แบ่งได้ดังนี้
  1. แยกตามหน่วยงาน
  2. แยกตามสวัสดิการ
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์อัตราการเคลื่อนไหวกำลังคน แบ่งได้ 4 แบบคือ
  1. แบบสถิติ
  2. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  3. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  4. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูล Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) แบ่งได้ 5 แบบคือ
  1. แบบหน่วยงาน
  2. แบบสถิติ
  3. แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน
  4. แบบเปรียบเทียบรายปี (เปรียบเทียบย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี)
  5. แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส
 • สามารถวิเคราะห์การเปรียบเทียบการเบิก – คืน ทรัพย์สิน แยกตามหน่วยงานได้
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการปรับเงินเดือนแยกตามหน่วยงานได้
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราเงินเดือนแต่ละตำแหน่งงานได้
 • สามารถแสดงรายงานวิเคราะห์โครงสร้างบุคลากรภายในองค์กร
 9404
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์