ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา มาสาย แต่ละหน่วยงาน

เป็นข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา มาสาย แต่ละหน่วยงาน แสดงข้อมูล ลา ขาด สาย เปรียบเทียบแต่ละหน่วยงานในภาพรวม เพื่อดูว่าในแต่ละช่วงเวลาแต่ละหน่วยงานมีการลา ขาด สาย แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

สถิติการลาแยกตามประเภทการลา

เป็นสถิติการลาแยกตามประเภทการลา แสดงข้อมูลการลา ของแต่ละประเภทการลา ของพนักงานทุกคนในองค์กรตามประเภทหน่วยงาน และหน่วยงานที่เลือก ตามช่วงวันที่ที่ระบุ โดยที่ User สามารถ เลือกประเภทหน่วยงานได้เองว่า ต้องการแสดงข้อมูลการลาของประเภทหน่วยงาน และหน่วยงานใด

สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน

เป็นสถิติการลาแยกตามหน่วยงาน แสดงข้อมูลการลา(ทุกประเภท) ของพนักงานทุกคนในองค์กร ตามช่วงวันที่ที่ระบุ โดยที่ User สามารถ Custom ประเภทหน่วยงานได้เองว่า ต้องการแสดงข้อมูลการลาของหน่วยงานระดับใด

อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน

อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน แสดงข้อมูลอัตรากำลังคนปัจจุบัน(ที่ยังมีสถานะทำงานอยู่) ของแต่ละหน่วยงาน ในองค์กรตามประเภทหน่วยงานที่เลือก โดยที่ User สามารถเลือกประเภทหน่วยงานได้เองว่า ต้องการแสดงข้อมูลอัตรากำลังคนของประเภทหน่วยงานใด

อัตราความเคลื่อนไหวกำลังคน

อัตราความเคลื่อนไหวกำลังคน แสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวอัตรากำลังคนในแต่ละหน่วยงาน ว่า ณ ช่วงเวลานั้นมีพนักงานเข้าใหม่ ,ลาออก ,โอนย้ายหน่วยงาน เป็นเท่าใด เพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุการลาออก หรือนำไปวิเคราะห์ว่าจะรับพนักงานส่วนไหนเพิ่ม

 20665
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์