ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

ใช้สำหรับประมวลผลจ่ายสวัสดิการ - ชำระสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เงินกู้ เงินเบิกล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล รายได้-รายหัก ของพนักงานแต่ละคน ตามรายการเอกสารที่ได้ประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถรองรับการ Post รายการเอกสารที่มาจากระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การบันทึกจ่าย – ชำระคืนด้วยเงินสด เช่น หักจากเงินเดือน และเงินโอนจากธนาคาร เป็นต้น
  • สามารถรองรับการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ทันที
  • สามารถเลือกประเภทของการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนว่าเป็นการจ่ายเงิน หรือการรับชำระเงินคืน หรือเลือกทั้งสองรายการได้
  • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยระบุงวดการจ่ายตามรูปแบบงวดการจ่ายของบริษัทได้
  • สามารถเลือกรายการของเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืนได้
  • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครั้งเดียวของแต่ละเดือนได้ (Group Process)
  • สามารถเลือกเดือนที่ต้องการประมวลผล และครั้งที่จ่ายประจำเดือน โดยจะแสดงรายละเอียดของงวดการจ่ายในแต่ละงวดได้
  • สามารถแสดงรายการทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืนของการประมวลผลแบบ Group Process ได้
  • สามารถยกเลิกการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน ระหว่างที่การประมวลผลยังไม่ครบได้
  • สามารถแสดงรายการที่ประมวลผลสำเร็จ, ไม่สำเร็จ หรือทั้งหมด โดยแยกเป็นการจ่ายเงิน และการชำระเงินได้ (Group Process)
 2735
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์