บันทึกคำร้องสวัสดิการ

บันทึกคำร้องสวัสดิการ

ใช้สำหรับบันทึกคำร้องขอรับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ตามที่องค์กรกำหนดไว้ เช่น ค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในกรณีที่สวัสดิการมีการรับ – ชำระเงิน สามารถระบุเงื่อนไขให้รับ – ชำระ ทั้งแบบครั้งเดียว แบบเป็นงวดและแบบเปอร์เซ็นได้ เป็นต้น เมนูบันทึกคำร้องสวัสดิการนี้ Tab ที่ใช้บันทึกข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเงื่อนไขของสวัสดิการที่ทำการบันทึก ( รูปแบบสวัสดิการมีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ กู้ยืม, กองทุน, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร, เงินทดแทน, ทรัพย์สิน ) เช่น บันทึกคำร้องสวัสดิการเงินกู้ โปรแกรมจะเปิด Tab ผู้ค้ำประกันขึ้นมาเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ค้ำประกันเงินกู้ แต่ถ้าบันทึกคำร้องสวัสดิการกองทุน โปรแกรมจะเปิด Tab กองทุนขึ้นมาเพื่อบันทึกข้อมูลกองทุนทดแทน เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถระบุรหัสรายได้ – รายหัก ของแต่ละสวัสดิการได้
  • สามารถบันทึกคำร้องขอรับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ได้ ตามที่กำหนดไว้ที่กำหนดสวัสดิการ เช่น ค่าการศึกษาบุตร
  • สามารถกำหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะและคำอธิบายได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริษัท กรณีบันทึกคำร้องสวัสดิการเงินทดแทน
  • สามารถแสดงรายงานรายชื่อพนักงานที่ได้รับสวัสดิการเงินทดแทนแยกตามประเภทการสูญเสียอวัยวะได้
  • สามารถรองรับการรับเงิน - ชำระเงินแบบเงินสด และ ผ่านธนาคารได้
  • สามารถระบุเงื่อนไขในการรับเงิน – ชำระเงิน ได้ทั้งแบบเป็นก้อน (ครั้งเดียว), เป็นงวด และเป็นเปอร์เซ็นต์
  • สามารถแสดงรายละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับเงิน – ชำระเงินได้
  • สามารถคำนวณจำนวนรับเงิน – ชำระเงินของแต่ละงวดตามที่กำหนดให้เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
  • สามารถกำหนดจำนวนงวดที่ต้องการรับเงิน – รับชำระเงินได้
  • สามารถคำนวณรวมเงินดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้
 3277
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์