บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ

บันทึกเงื่อนไขสวัสดิการ

ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่ได้กำหนดขึ้นไว้ในการกำหนดสวัสดิการ ( ที่ระบบ Setup ) ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่องค์กร ถึงแม้จะเป็นรหัสสวัสดิการตัวเดียวกันก็ตาม สามารถกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดสรรสวัสดิการได้

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถกำหนดประเภทสวัสดิการให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สอดคลองกับการกำหนดงบประมาณของแต่ละประเภทสวัสดิการ
 • เมื่อกำหนดประเภทสวัสดิการแล้ว ทำให้องค์กรสามารถประเมินงบประมาณได้ว่าแต่ละประเภทสวัสดิการได้มีการจัดสรรงบประมาณ ไปจำนวนเท่าใดได้บ้าง
 • สามารถเพิ่มรายละเอียดของสวัสดิการให้พนักงานทั้งบริษัท หรือบางกลุ่ม ตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนดเองได้
 • สามารถระบุเป็นสวัสดิการ แบบหัก(จากเงินเดือนหรือรายได้รวม) หรือไม่หัก(ให้เปล่า)ได้
 • สามารถระบุได้ว่าสวัสดิการใด จัดให้กับพนักงานกลุ่มใด
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขในการให้สวัสดิการได้
 • สามารถกำหนดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลที่จัดสรรให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง หรือต่อปี แยกประเภทได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) และแบบขั้นบันได ที่สามารถระบุช่วงเวลาของจำนวนงวดได้อย่างอิสระ
 • สามารถแสดงรายงานสวัสดิการและรายละเอียดของสวัสดิการแต่ละประเภท
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละตัวได้ว่าเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข
 • สามารถกำหนดการให้สวัสดิการตามหน่วยงาน ตำแหน่งงาน อายุงานได้
 • รักษาพยาบาลที่จัดสรรให้พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง หรือต่อปี แยกประเภทได้ทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการเกี่ยวกับการกู้ยืม รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) และแบบขั้นบันได ที่สามารถระบุช่วงเวลาของจำนวนงวดได้อย่างอิสระ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่าการศึกษาของบุตรได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ เช่น กองทุนเกี่ยวกับการฌาปนกิจ
 3741
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์