ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

รายงานขออนุมัติอัตรากำลังคน

เป็นรายงานที่แสดงการร้องขออัตรากำลังคน ตามตำแหน่งที่ต้องการโดยจะแสดงเกี่ยวกับตำแหน่งที่ร้องขอ, วันที่ต้องการ, ประเภทอัตราที่ร้องขอ และจำนวนคนที่ร้องขอทั้งหมด เป็นต้น

รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อผู้สมัคร ทั้งประเภทพนักงาน และบุคคลภายนอก โดยจะแสดงเกี่ยวกับเลขที่ใบสมัคร, ชื่อผู้สมัคร, ตำแหน่งที่สมัคร, ประเภทผู้สมัคร และลักษณะงาน เป็นต้น

รายงานข้อมูล Black List

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลผู้เข้าข่าย Black List ทั้งหมดที่กระทำความผิด โดยจะแสดงเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List, วันที่กระทำผิด, ความผิด, รายละเอียดความผิด และระดับความรุนแรง เป็นต้น

รายงานติดตามสถานะการ Recruit

เป็นรายงานที่แสดงการติดตามสถานะการ Recruit ตามตำแหน่งการร้องขอ โดยจะแสดงเกี่ยวกับตำแหน่งที่ร้องขอ, จำนวนคนที่ร้องขอทั้งหมด, จำนวนคนที่ Recruit, จำนวนคนที่ Reject, จำนวนคนที่รับเป็นพนักงาน และจำนวนคนที่ขาด เป็นต้น

 7694
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์