จัดเก็บข้อมูลนำส่ง

จัดเก็บข้อมูลนำส่ง

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ประมวลผลแล้วในรูปแบบ Text file เพื่อนำส่งธนาคาร , สำนักงานประกันสังคม , กรมสรรพากร , หรือบริษัทจัดการกองทุน

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถจัดเก็บข้อมูล ภงด1. , ภงด1ก. และ ภงด.91 ลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งบริษัทจัดการกองทุนเลี้ยงชีพได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลประกันสังคมลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมได้
 • สามารถเลือกธนาคารและสาขาที่จะนำส่งข้อมูลได้
 • การจัดเก็บข้อมูลสามารถเลือกได้ว่าจะนำข้อมูลของพนักงานคนใดส่งบ้าง
 • สามารถเลือกได้ว่าจะนำส่งข้อมูลของงวดการจ่ายใดและสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่าย
 • สามารถเลือกประเภทการนำส่งภาษีได้ว่าจะนำส่ง ภงด1. , ภงด1ก. หรือ ภงด91
 • สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่ยื่นผ่าน Internet และ นำส่งผ่าน Internet ได้
 • การนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกได้ว่าจะนำส่งเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • การจัดเก็บข้อมูลนำส่งสามารถจัดเก็บได้ตาม Format ของแต่ละธนาคารได้
 • สามารถแสดงข้อมูลพนักงานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลนำส่งได้
 5935
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์