ประมวลผลรายได้

ประมวลผลรายได้

ใช้สำหรับประมวลผลรายได้ / รายหัก ของพนักงาน เพื่อคำนวณรายได้สุทธิของพนักงานเพื่อที่องค์กรจะจ่ายเงินเดือน ให้กับพนักงานเมื่อถึงสิ้นเดือนตลอดจนถึงการคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลรายได้ - รายหัก ของพนักงานแต่ละคนในแต่ละงวดการจ่ายได้
  • สามารถสรุปรวมรายได้ / รายหัก รายได้ O.T. ของพนักงานไว้อย่างชัดเจนรวมทั้ง รายได้ / รายหัก ทั้งเอกสารด้วย
  • สามารถเลือกการประมวลได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครั้งเดียวของแต่ละ เดือน
  • สามารถแสดงวิธีการคำนวณภาษีของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด
  • สามารถแจกแจงรายได้ - รายหักในแต่ละงวดการจ่ายให้เห็นได้อย่างชัดเจน
  • สามารถเลือกประมวลผลแบบกลุ่มหรือรายบุคคลได้
  • สามารถค้นหาเฉพาะพนักงานที่ต้องการจะประมวลผลได้จากปุ่ม Find
  • สามารถแก้ยอดภาษี , ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
  • สามารถเลือกรายการ Post GL ไปยังโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 5152
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์