Personnel ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน

Personnel ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน

Personnel
เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายได้/รายหัก บุคคลค้ำประกัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ประวัติการรักษาพยาบาล รวมถึงโรคประจำตัว ข้อมูลทางครอบครัว ที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อน ประกันสังคม และการกำหนดเงื่อนไขการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หลากหลาย การคำนวณวันทดลองงาน/อายุงานให้อัตโนมัติ การรับ-จ่ายบัตรพนักงาน การปรับตำแหน่งและเงินเดือนรายบุคคล หรือแบบกลุ่มและจะคำนวณเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินให้อัตโนมัติ รวมถึงการกำหนดจ่ายเงินเดือนได้มากกว่า 1 ธนาคารให้พนักงานรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ทั้งนี้ยังมีการจัดเก็บระบบข้อมูลที่ดี ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง อิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และรวดเร็ว เช่น พนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบ พนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิม

คณสมบัติเด่นของ Personnel ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน

 • สามารถกำหนดรูปแบบหมายเลขบัตรพนักงาน จ่าย, คืน, ยกเลิก บัตรพนักงานได้ทั้งแบบรายคนและแบบกลุ่ม
 • สามารถบันทึกรายได้, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้แบบขั้นบันไดสะสมก่อนใช้งานโปรแกรม มาเป็นรายได้ยกมา เพื่อนำมาใช้เป็นฐานคำนวณภาษีต่อจากระบบเดิมได้
 • สามารถบันทึกรายได้ประจำที่พนักงานได้เท่ากันทุกงวด เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ให้กับพนักงาน และสามารถยกเลิกในเดือนที่ไม่ต้องการจ่ายได้
 • สามารถกำหนดการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานใหม่ในงวดแรกได้ว่าจะจ่ายตามฐานเงินเดือนแบบ เต็มเดือน หรือจะจ่ายตามวันที่ทำงาน (ตามเศษวันที่เหลือ)
 • สามารถเลือกการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยจ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายผ่านธนาคารได้ ซึ่งการจ่ายผ่านธนาคารสามารถกำหนดธนาคารได้มากกว่า 1 ธนาคาร และกำหนด % การแบ่งจ่ายได้
 • สามารถ Import ข้อมูลพนักงาน ผ่าน Format File Excel เข้าสู่ระบบได้
 • สามารถ Import รูปภาพของพนักงานเข้าสู่บันทึกข้อมูลพนักงานได้
 • สามารถเปลี่ยนรูปแบบงวดการจ่ายให้พนักงานแบบกลุ่มได้
 • สามารถบันทึกประวัติการประเมินทดลองงานของพนักงานแต่ละคน หากมีการบันทึกพนักงานใหม่ ระบบจะให้เลือก Post ข้อมูลการทดลองงานของพนักงานให้อัตโนมัติ
 • สามารถประเมินพนักงานทดลองงานได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าพนักงานจะผ่านทดลองงาน และภายหลังการอนุมัติผ่านทดลองงาน ระบบจะให้เลือก Post รายการเข้าสู่การปรับเงินเดือนได้ หรือหากประเมินผลการทดลองงานแล้วไม่ผ่าน ระบบจะให้เลือก Post รายการเข้าสู่การพ้นสภาพความเป็นพนักงานได้
 • สามารถบันทึกเพื่อเก็บประวัติผลงานดีเด่นของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานได้
 • สามารถบันทึกบทลงโทษพนักงาน โดยระบุโทษได้ตามเงื่อนไขขององค์กร เพื่อใช้ประกอบการประเมินปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน และสามารถดึงข้อมูลบทลงโทษ ไปบันทึกเป็น Black List ได้
 • สามารถบันทึกพ้นสภาพพนักงาน เช่น การลาออก, การเลิกจ้าง, เกษียณอายุ โดยกำหนดได้ว่าจะให้ระบบคำนวณรายได้งวดสุดท้ายหรือไม่ หรือต้องการให้ระบบคำนวณเงินได้ค้างจ่ายที่จะต้องจ่ายในงวดถัด เช่น ค่า OT หรือไม่
 • สามารถบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้พนักงานได้ทั้งรายบุคคล หรือแบบกลุ่มได้ นอกจากนี้การปรับเงินเดือนยังสามารถเลือกเป็นจำนวนเงิน หรือเป็น ร้อยละ (%) ได้
 • สามารถ Import บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนจาก Format File Excel เข้าสู่โปรแกรมโดยสามารถเลือกสถานะ การอนุมัติเอกสารได้ว่าจะอนุมัติเลยหรือให้เป็นรออนุมัติ
 • สามารถบันทึกโอนย้ายสาขาให้กับพนักงานได้ (กรณีบริษัทมีสาขา)
 23992
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์