บันทึกการลงโทษ

บันทึกการลงโทษ

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการลงโทษของพนักงานในองค์กร ว่าพนักงานแต่ละคนได้กระทำการใดที่ผิดและฝ่าฝืนต่อกฏระเบียบขององค์กร และได้รับบทลงโทษสถานใดในการฝ่าฝืนกฏระเบียบขององค์กร

คุณสมบัติ

Benefit

 • บันทึกข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลการลงโทษพนักงานเมื่อทำความผิด
 • ระบุบทลงโทษของพนักงานที่ทำความผิด
 • บันทึกเก็บประวัติข้อมูลพนักงานที่ถูกลงโทษได้
 • สามารถระบุการลงโทษได้หลายรูปแบบ
  • - การตักเตือนด้วยวาจา
  • - การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตัดค่าจ้าง โดยสามารถกำหนดชื่อรายหัก และจำนวนเงินที่ต้องการตัดค่าจ้างได้
  • - การให้พักงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการพักงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ รวมถึงการระบุว่าพนักงานคนนั้นได้รับหรือไม่ ได้รับค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ถูกพักงานได้
  • - การลดค่าจ้าง / ลดตำแหน่ง สามารถระบุได้ลดค่าจ้าง และลดตำแหน่งพร้อมกัน หรือระบุลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
  • - ให้ออกโดยไม่มีค่าชดเชย สามารระบุวันที่ที่มีผลได้ โดยไม่ต้องไปบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานอีกครั้ง
 4719
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์