บันทึกสัญญาจ้างงาน

บันทึกสัญญาจ้างงาน

ใช้สำหรับบันทึกสัญญาจ้างงาน กรณีที่พนักงานเข้ามาทำงานใหม่โดยในการเข้าทำงาน จะต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างงานโดยมีการระบุวันที่ทำสัญญา อายุสัญญา วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดสัญญา รวมทั้งอัตราค่าจ้างการทำงานและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดสัญญาของพนักงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านระบบได้
  • สามารถยกเลิกสัญญาและสามารถต่อสัญญาเมื่อสิ้นสุดสัญญาได้
  • สามารถเก็บรายละเอียดของสัญญาได้
  • สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
  • ง่ายต่อการทำงานของ User
  • สามารถดูรายงานเกี่ยวกับประวัติการต่อสัญญาของลูกค้าได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้
 5917
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์