บันทึกข้อมูลพนักงาน

บันทึกข้อมูลพนักงาน

ใช้สําหรับบันทึกประวัติของพนักงานในองค์กร เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน เช่น สถานะภาพส่วนตัว การว่าจ้าง การจ่ายเงิน รายได้ - รายหักประจำ ความสามารถ ค่าลดหย่อนภาษี ฯลฯ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียดซึ่งมี Functional ดังนี้
  • - สถานะภาพส่วนตัว
  • - สถานะการทำงานปัจจุบัน
  • - ข้อมูลรายได้/รายหัก เงินเดือน
  • - บุคคลค้ำประกัน
  • - ประวัติการศึกษา
  • - ประสบการณ์การทำงาน
  • - ความสามารถ
  • - โรคประจำตัว
  • - ประวัติการรักษาพยาบาล
  • - ข้อมูลทางครอบครัว
  • - ที่อยู่อาศัย
  • - ค่าลดหย่อน
  • - สถานภาพการเสียภาษีของพนักงานและคู่สมรส
  • - ข้อมูลประกันสังคม
  • - เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง, สัญญาการค้ำประกันได้
 • สามารถบันทึกการลาออก / เกษียณ ของพนักงานได้
 • สามารถแสดงข้อมูลสัญญาจ้างงานได้
 • สามารถแสดงข้อมูลผลงานดีเด่นได้้
 • สามารถแสดงข้อมูลการปรับเงินเดือนได้
 • สามารถแสดงข้อมูลการถูกลงโทษได้
 • สามารถแสดงข้อมูลการขาด ลา มาสายได้
 10590
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์