บันทึกข้อกำหนดองค์กร

บันทึกข้อกำหนดองค์กร

ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ ขององค์กร เช่น วิธีการคำนวณภาษี, จำนวนวันทดลองงาน, จำนวนทศนิยม รวมไปถึงกำหนดบทลงโทษ, กำหนดอัตราการหักประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ธนาคาร, การนำส่งข้อมูลเพื่อนำส่งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กำหนดการแจ้งเตือนต่างๆ, กำหนดรูปแบบรายงาน ฯ ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างหลากหลายตามต้องการ

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ขององค์กร เช่น วิธีการคำนวณภาษี , จำนวนวันทดลองงาน ,จำนวนทศนิยม เป็นต้น
 • สามารถกำหนดลำดับขั้นในการลงโทษแบบขั้นบันไดได้
 • สามารถกำหนดรายละเอียดประกันสังคมของพนักงานได้
 • สามารถกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้
 • สามารถกำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานได้
 • สามารถกำหนดธนาคารเพื่อทำการนำส่งข้อมูลการเงินได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบการปัดเศษให้กับการคำนวณประเภทต่างๆ ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อทำการประมวลรายได้ของพนักงานในงวดการจ่ายนั้น ๆ เสร็จแล้วจะให้ Generate text file เพื่อใช้ในการ นำส่ง ธนาคาร , กองทุนสำรองฯ , ประกันสังคม ให้อยู่ในรูปแบบไหน และ จะให้เก็บที่ไหน
 • สามารถกำหนดวิธีการคำนวณรายได้ ในกรณีมีการบันทึกจ่ายรายได้ที่นายจ้างออกให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะ ที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณกับภาษีเงินได้อื่น ๆ
 • สามารถกำหนดชั่งโมงการทำงานต่อวันของพนักงาน ซึ่งจะมีผลต่อการประมวลผลรายได้ ประมวลผลขาดลามาสาย และ คำนวณค่าล่วงเวลา
 • สามารถกำหนดวันทำงานต่อเดือนของพนักงานได้
 • สามารถกำหนดส่งอีเมลล์แจ้งเตือนผู้อนุมัติแต่ละลำดับขั้นได้
 • สามารถกำหนดให้ระบบแสดงค่ารูปแบบรายงานตามที่กำหนดไว้
 • สามารถกำหนดให้ระบบแสดงแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น แจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน ,แจ้งเตือนพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน เป็นต้น
 4766
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์