บันทึกข้อมูลองค์กร

บันทึกข้อมูลองค์กร

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยระบบนี้จะเป็นพื้นฐานหลักในการกำหนดข้อมูลต่างๆ ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรได้
 • สามารถบันทึกสาขาขององค์กรได้ไม่จำกัดจำนวนสาขา
 • สามารถบันทึกภาพโลโก้ขององค์กรในการบันทึกข้อมูลองค์กรได้
 • สามารถเก็บข้อมูลขององค์กรไว้ได้มากกว่า 1 ปี
 • สามารถเลือกปีศักราชที่จะใช้ในองค์กรได้ว่าจะใช้ พุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช
 • สามารถกำหนดรหัสสาขาย่อย , ลำดับที่สาขาย่อย และองค์กรต้นสังกัดได้
 • สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลองค์กรได้
 • สามารถเรียกดูรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรได้
 • สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลองค์กรที่อยู่ภายใต้สังกัด
 • สามารถเรียกดูรายงานที่อยู่ขององค์กรต่างๆ ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานชื่อธนาคารขององค์กรได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่บริษัทได้มากกว่า 1 ที่อยู่
 5960
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์