Setup

Purchase Order
เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลค่าเริ่มต้น ซึ่งจะถูกนำไปใช้ยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดรหัสรายได้-รายหัก จะนำไปใช้ที่ระบบ Personnel หน้าบันทึกข้อมูลพนักงาน แท็บรายได้-รายหักประจำ, กำหนดประเภทการลานำไปใช้ที่ระบบ Time Attendance ในส่วนของหน้าจอบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน, กำหนดรูปแบบการประมวลผล นำไปใช้ที่ระบบ Time Attendance ในหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน เป็นต้น
 6060
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์