กำหนดรหัสรายได้-รายหัก

กำหนดรหัสรายได้-รายหัก

ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของรายได้-รายหัก ที่ไม่ใช่เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ค่าลดหย่อนภาษีและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมันรถ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น โดยการกำหนดรายได้-รายหักที่เมนูนี้จะนำไปใช้ยังเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนูบันทึกข้อมูลพนักงาน เมนุบันทึกการจ่าย เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถเลือกประเภทเงินได้ตามมาตราได้ทั้ง 40(1) หรือ 40(2)
 • สามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดเป็นรายได้ประจำ รายหักประจำ รายได้ไม่ประจำ รายหักไม่ประจำ และรายได้ค่าล่วงเวลา
 • สามารถระบุได้ว่ารายได้ที่กำหนดต้องการให้นำไปคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ และรายหักที่กำหนดต้องการหักก่อนคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
 • ในกรณีรายได้ประจำสามารถกำหนดได้ว่าต้องการนำรายได้ที่กำหนดไปรวมฐานคำนวนค่าล่วงเวลา การหักขาดงาน การหักสาย ออกก่อน การหักขาดงาน หรือไม่
 • สามารถกำหนดวิธีการคำนวนได้ตามรายได้-รายหักที่กำหนด
  • 1. รายได้ประจำ
   - กำหนดเอง
   - จำนวนคงที่
  • 2. รายหักประจำ
   - กำหนดเอง
   - จำนวนคงที่
  • 3. รายได้ไม่ประจำ
   - กำหนดเอง
   - จำนวนคงที่
   - ค่าแรงรายวัน
   - ค่าแรงรายชั่วโมง
   - อัตราส่วนต่อวัน
   - อัตราส่วนต่อชั่วโมง
   - ค่าแรงต่อชิ้น
   - อัตราส่วนต่อเดือน
  • 4. รายหักไม่ประจำ
   - กำหนดเอง
   - จำนวนคงที่
   - อัตราส่วนต่อวัน
   - อัตราส่วนต่อชั่วโมง
   - ค่าแรงต่อชิ้น
   - อัตราส่วนต่อเดือน
  • 5. รายได้ค่าล่วงเวลา
   - กำหนดเอง
   - อัตราส่วนต่อชั่วโมง
 4071
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์