Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
Human Resource

Human Resource (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยPeople Management

People Management (บริหารคน) ทักษะเรื่องคน ความสามารถในสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำต้องมี ในเรื่องการบริหารคนที่ละเลยไม่ได้ก็คือ “คน” ที่หมายถึง “ตนเอง” เนื่องจากก่อนที่เราจะไปบริหารพัฒนาผู้อื่นได้ ต้องเริ่มต้นจากการบริหารพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนPeople Employment

People Employment (การจ้างคน) ปัญหาที่หลายองค์กรพบในการจ้างงานคือ จะคัดเลือกผู้สมัครงานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน เหมาะกับองค์กร ซึ่งการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจ้างคนให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป็นหลักตัวชี้วัดในงาน HR

ตัวชี้วัดในงาน HR (KEY PERFORMANCE INDICATORS) สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ สิ่งที่หน่วยงานจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาถึงแผนและโครงการ ที่จะไปสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์การ ซึ่งแผนต่างๆต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์การด้วยHRMI Tips

HRMI Tips