Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ข้อสอบแบบไหนช่วยกรองให้ได้คนเก่ง

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน จำเป็นต้องผ่านการคัดเลือก ด้วยแบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งจะมีทั้ง แบบอัตนัย และปรนัยเข้าชม : 1699
สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีปี 2556

สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีปี 2556 โดยปกติแล้วผู้มีเงินได้ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 31 มีนาคมของทุกปี แต่เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ กรมสรรพากรจึงยืดเวลาการยื่นภาษีออกไปอีก 1 วันเป็นวันที่ 1 เม.ย. 2556 ส่วนการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2556เข้าชม : 1545
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่เริ่มปีภาษี 2556

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่เริ่มปีภาษี 2556 เรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในปีภาษี 2556 ซึ่งครม.เพิ่งอนุมัติไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานโดยตรง JobsDB จึงนำมาสรุปให้ทุกท่านทราบเพื่อเตรียมตัวสำหรับการยื่นรายการภาษีในปี 2557 เป็นต้นไปค่ะ โดยการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นการแบ่งขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น จาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35เข้าชม : 1583
ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2556

ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2556 ข่าวดี! สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 ลดลงจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างที่รับภาระจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเข้าชม : 1706
ไม่ต้องรีบ!! เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันเข้ารับบริการ

ไม่ต้องรีบ!! เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันเข้ารับบริการ เนื่องจากผู้ประกันตนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ต้องยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมภายในปีที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ทำให้ในช่วงสิ้นปีของทุกปีมีผู้ประกันตนยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนมาก และอาจทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการเข้าชม : 1786
อนุมัติข้าราชการชายลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน

อนุมัติข้าราชการชายลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน วันที่ 20 มีนาคม 2555 ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภรรยา ที่คลอดบุตรภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือน ในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการเข้าชม : 1482
องค์กรแห่งความสุข .. สิ่งที่พนักงานปรารถนา

องค์กรแห่งความสุข .. สิ่งที่พนักงานปรารถนา เชื่อว่าพนักงานทุกคนอยากทำงานอยู่ในองค์กรที่ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ และเมื่อใดที่พนักงานมีความสุข ผลผลิตของความสุขย่อมเกิดขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลผลิตของความสุขสามารถวัดได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้นในการทำงาน ความทุ่มเท สีหน้าแววตา และคำพูดที่สื่อออกมาไม่ว่ากับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ย่อมส่งผลต่อสำเร็จหรือผลลัพธ์การทำงาน (Results) ของพนักงานด้วยเช่นกันเข้าชม : 2171
สัญญาเงินจ้างของบริษัทคุณ ขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่

ทุกบริษัท จะต้องมีการทำสัญญาจ้าง ก่อนที่จะระบุข้อมูล รวมถึงเงื่อนไข ต่างๆ ควรศึกษากฎหมายให้ดี เช่น การกำหนดระยะเวลาการจ้าง, วันทำงาน เวลาทดลองงาน รวมถึงการค้ำประกันของแต่ละตำแหน่งงานเข้าชม : 2162
ทำไมจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวมากมายกับฝ่ายบุคคล

พนักงานจำเป็นต้อง update ข้อมูลส่วนตัวให้กับฝ่ายบุคคลทราบ เช่น รายได้จากที่ทำงานเดิม, มีบุตรกี่คน อายุเท่าไหร่, แต่งงาน หรือ หย่าร้าง หรือแม้กระทั่งทำประกันชีวิตที่ไหน เบี้ยประกันเท่าไหร่ เพื่อฝ่ายบุคคล จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นฐานข้อมูลการหักลดหย่อนต่างๆ ทางบริษัทจะคำนวณฐานภาษีได้ถุกต้องมากที่สุดเข้าชม : 2797
ลาพักร้อนให้สนุก ต้องไม่มีงานค้าง

ในการทำงาน เกือบทุกตำแหน่ง จะต้องประสานงาน หรือ ส่งมอบงานให้กับหน่วยงานอื่น เมื่อถึงเวลาที่ต้องการลาพักผ่อน จะต้องเคลียร์ไม่ให้มีงานค้าง รวมถึงแจ้งกับหน่วยงานอื่นให้ทราบช่วงเวลาที่ตนเองลาด้วยเข้าชม : 2040
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next