Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
4 วิธีสร้างพนักงานคุณภาพ

ใครๆ ต่างก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดทั้งนั้น ในโลกของการทำงานเองก็เช่นเดียวกัน บริษัทต้องการพนักงานที่ทำงานดีมีคุณภาพ เพื่อหวังผลต่อความก้าวหน้าของบริษัท แต่การที่จะผลิตพนักงานให้ทำงานมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริษัทและฝ่ายพนักงานเองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้เข้าชม : 2533
สิ่งที่หัวหน้าต้องให้ลูกน้อง

การเป็นหัวหน้าคนต้องสร้างพระเดชพระคุณ เพื่อสะสมบารมีสำหรับการเป็นเจ้าคนนายคน โดยทำตัวเป็นผู้ให้ที่แท้จริง ไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วถ้าเรามีลูกน้องที่เป็นคนดีคนเก่ง เขาก็จะกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนเราเอง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนด้วยผลปฏิบัติงานที่ดี หรือพฤติกรรมที่ดี โดยที่ไม่ต้องร้องขอ แต่ถ้าเกิดให้ไปแล้ว ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมา ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาคัดสรรคนดีมีฝีมือไปในตัว ว่าลูกน้องคนไหนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนไหนไม่สมควรเลี้ยงไว้ให้เสียข้าวสุกเข้าชม : 3720
X Y Z” 3 ทฤษฎีของการบริหารคน

คำถามคือทำไมคุณต้องเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านี้ คำตอบก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จักลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในทีมเข้าชม : 9938
การเลือกและบริหารคนเก่งให้ได้ผล ต้องทำอย่างไร

ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธได้ยากว่า เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นทวีความสำคัญมากขึ้น และมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก องค์กรใดที่ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะแข่งขันกับคนอื่นยากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องการคนเก่งคนดีเข้ามาทำงาน ซึ่งก็ตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะต้องหาวิธีสรรหาคัดเลือกเอาคนเก่งคนดีที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาทำงานให้ได้มากที่สุดเข้าชม : 2655
วิธีง่ายๆ ที่ทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับการทำงานในองค์กร

ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และรู้สึกถึงความผูกพันกับการทำงานของตนเองมากกว่านี้ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์ และผลการวิจัยจากบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานรู้สึกแย่ และขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและงานที่ทำ ผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าชม : 2654
การบริหารคนคือการบริหารอารมณ์

ทักษะในการบริหารคนเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกคน แต่ถ้าวิเคราะห์กันให้ลึกจริงๆ เราจะพบเลยครับว่าการบริหารคนที่แท้จริงนั้น คือการบริหารอารมณ์ของคน (Emotional Management) ซึ่งการบริหารอารมณ์ของคนนั้นครอบคลุมทั้งการบริหารอารมณ์ของผู้อื่นและการบริหารอารมณ์ของตนเอง ซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายทั้งคู่ครับ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องทำ เนื่องจากปัญหาทางการจัดการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นจะมาจากคน และปัญหาที่มาจากคนส่วนใหญ่นั้นก็สืบเนื่องมาจากอารมณ์ของคนเข้าชม : 2428
การทำให้ได้ทั้งงานและน้ำใจ

การทำให้เกิดความร่วมมือของผู้ร่วมทีมงานเป็นเรื่องของความมีน้ำใจ หากผู้บังคับบัญชามีน้ำใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีน้ำใจตอบต่อผู้บังคับบัญชาเข้าชม : 4100
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไร

องค์กรที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี จะทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีกว่า องค์กรที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่ดี มีผลการวิจัยมากมายที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะพิสูจน์ประโยคข้างต้น ล่าสุดได้มีงานวิจัยของ The World Federation of People Management Associations (WFPMA) and the Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการวิจัยองค์กรต่างๆ กับการบริหารคนขององค์กร เพื่อที่จะดูว่า การบริหารคนกับความสำเร็จขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเข้าชม : 2427
การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน”ที่แตกต่าง

หลายท่านคงทราบดีว่ากลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรอยู่รอด เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้สึกแตกต่างในคุณค่าที่ได้รับ (Differentiation Strategy) ดังนั้นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ จึงมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการเข้าชม : 2461
การบริหารบุคคลแนวใหม่

ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นคนที่มีหู ตา กว้างขวางเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างดี และพร้อมที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ มาทำการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล สำหรับการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ให้ความสนใจในเรื่องระบบเปิด และ ยอมรับบรรยากาศทางการเมืองด้วย โดยในระบบเปิดนี้ องค์กรจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อให้อยู่รอดและอยู่อย่างดี ซึ่งจำเป็นจะต้องปรับตัวเสมอ บทบาทของผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ต้องเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีโลกทัศน์ที่กว้างและไกลเข้าชม : 3583
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
People Management