Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Welfare

 • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยระบุงวดการจ่ายตามรูปแบบงวดการจ่ายของบริษัทได้ 
 • สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนในแต่ละงวดการจ่ายได้ 
 • สามารถเลือกรายการของเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืนได้
 • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครั้งเดียวของแต่ละเดือนได้ (Group Process)
 
 • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยระบุงวดการจ่ายตามรูปแบบงวดการจ่ายของบริษัทได้
 • สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงิน เดือนในแต่ละงวดการจ่ายได้ สามารถเลือกรายการของ
  เอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนทั้ง เอกสารการจ่ายและรับชำระคืนได้
 • สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครั้งเดียว ของแต่ละเดือนได้ (Group Process) 
          
 • สามารถเลือกเดือนที่ต้องการประมวลผล และครั้งที่จ่ายประจำเดือนโดยจะแสดงรายละเอียดของงวดการจ่ายในแต่ละงวดได้  
 • สามารถแสดงรายการทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืนของการประมวลผลแบบ Group Process ได้
 • สามารถยกเลิกการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน ระหว่างที่การประมวลผลยังไม่ครบได้  
 • สามารถแสดงรายการที่ประมวลผลสำเร็จ, ไม่สำเร็จ หรือทั้งหมด โดยแยกเป็นการจ่ายเงินและการชำระเงินได้ (Group Process) 
 • สามารถแสดงรายงานรายการเอกสารที่ประมวลเข้าสู่ระบบเงินเดือนสำเร็จและไม่สำเร็จ แยกประเภทเป็นการจ่ายเงิน
  และการชำระเงิน
 • สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกำหนดจ่าย, ชำระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชำระในรูปแบบปฏิทินได้  
 • สามารถแสดงข้อมูลสรุปรายการจ่าย, ชำระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชำระ ในแต่ละเดือนแล้วแจกแจงเป็น
  รายวันแยกเป็นรายพนักงานและรวมพนักงานทั้งหมด ตามรูปแบบการเข้าถึงหน้าจอได้ 
 • สามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลในปฏิทินได้
 • สามารถแจ้งเตือน User ถึงรายการเอกสารค้างชำระได้ทุกวันหากรายการเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกทำบันทึกชำระคืน
 • สามารถดูรายละเอียดรายการจ่าย, ชำระคืนสวัสดิการและเอกสารค้างชำระในแต่ละรายการเอกสารได้ โดยการDouble Click รายการเอกสารที่ต้องการ ซึ่งจะเปิดหน้าจอ “บันทึกคำร้อง” ของรายการเอกสารดังกล่าว
 • ในหน้าจอ “รายละเอียด” สามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลเป็นวันที่ปัจจุบันหรือทั้งหมด และเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการให้แสดงผลตามช่วงข้อมูลได้
   
 • สามารถกำหนดการให้สวัสดิการตามหน่วยงาน ตำแหน่งงาน อายุงานได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษา พยาบาลที่จัดสรรให้พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งหรือต่อปี แยกประเภทได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละตัวได้ว่าเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไข
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการเกี่ยวกับการกู้ยืม รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) และแบบขั้นบันได ที่สามารถระบุช่วงเวลาของจำนวนงวดได้อย่างอิสระ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับค่าการศึกษาของบุตรได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ เช่น กองทุนเกี่ยวกับการฌาปนกิจ