Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Management Information

 • รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย สำหรับวิเคราะห์ดูข้อมูล การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
  - แบบสถิติ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน
  ว่าหน่วยงานใดที่มีสถิติ การขาดลา มาสาย มากที่สุดเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาประสิทธิภาพใน
  การทำงานของพนักงานในแต่ละ หน่วยงานนั้น เพื่อปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น
  แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการขาดลา มาสาย เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมี การขาดลา มาสาย เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง
     - แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้ สำหรับดูวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบรายปี
       ย้อนหลังได้สูงสุด5 ปี ซึ่งสามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้
     - แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบ
       ระหว่างไตรมาส 2 ไตรมาสซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ และสามารถดูอัตรา
       เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ 2 ไตรมาสได้
 • รายงานวิเคราะห์ข้อมูล Cost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
  - แบบสถิติ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ว่าหน่วยงานใดที่มีสถิติค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการลดต้นทุนหรือวางแผนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อไป

  - แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมาสเป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและ แต่ละไตรมาสว่าหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง
  - แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบรายปี หรือย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปีซึ่งสามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้

  - แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ ระหว่างไตรมาส 2 ไตรมาสซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบและสามารถดูอัตรา เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้
 • รายงานวิเคราะห์สถิติการเข้าอบรม จะแบ่งเป็นวิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และวิเคราะห์แยกตามหลักสูตร ซึ่งแบ่งออก  เป็น 2 แบบ คือ 
   

  - แบบแจกแจง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์รายละเอียดแจกแจงลงลึกถึงระดับแยกเป็นหน่วยงานว่า แต่ละหน่วยงานมี สถิติการเข้าอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการจัดอบรมให้แก่พนักงานในครั้งต่อไป
  - แบบสรุป เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดูข้อมูลสรุปรวมการเข้าอบรมของแต่ละหน่วย งาน หรือแต่ละหลักสูตรว่ามีสถิติการเข้าอบรมเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการจัดอบรมครั้งต่อไป
 • รายงานวิเคราะห์สถิติผู้สอบ ผ่าน- ไม่ผ่านการฝึกอบรม แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2 แบบ แยกได้ดังนี้คือ 
  - แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติผู้สอบในแต่ละหน่วยงานว่าแต่ละหน่วยงานพนักงานที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรมากเพียงใดเพื่อนำไปปรับปรุงความรู้ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
  - แยกตามหลักสูตร เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติผู้สอบในแต่ละหลักสูตร
    ว่าแต่ละหลักสูตรมี การสอนเป็นอย่างไรกรณีมีผู้สอบไม่ผ่านมาก ต้องปรับปรุงหลักสูตรการสอนหรือไม่อย่างไร
 •  รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น การวิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และวิเคราะห์แยก
   ตามหลักสูตร
   - แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่นำมาวิเคราะห์นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลามีการขออบรมภายในหรือภาย นอก เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้จัดงาน, ค่าใช้จ่ายของพนักงาน เวลาไปอบรมภายใน- ภายนอก ซึ่งรายงานจะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร
   - แยกตามหลักสูตร เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่นำมาวิเคราะห์นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเวลามีการขออบรมภายในหรือภาย นอก เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้จัดงาน, ค่าใช้จ่ายของพนักงานเวลาไปอบรมภายใน- ภายนอก ซึ่งรายงานจะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร
 •  รายงานวิเคราะห์ข้อมูลการเบิก – จ่าย ค่าอบรม สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การขอเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 แบบ คือ
   - แบบเปรียบเทียบ12เดือนและเปรียบเทียบทุกไตรมาสเป็น รายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการขอเบิกค่าอบรมเปรียบเทียบในแต่ละ เดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมีการขอเบิกค่าอบรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อเป็นข้อมูลในการขอเปิดอบรมให้หน่วยงานนั้นๆ ต่อไป
   - แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการขอเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงาน เปรียบเทียบรายปีย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี ซึ่งสามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้
   - ละหน่วยงานเปรียบเทียบ ระหว่างไตรมาส ซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ และสามารถดูอัตราเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้

   
 
 • รายงานวิเคราะห์การจ่าย - ค้างจ่ายสวัสดิการ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น วิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน ,วิเคราะห์แยกตามสวัสดิการ และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเคราะห์สถิติแยกตามยอดการจ่าย หรือค้างจ่าย ดังนี้
  - แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการจ่ายมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอดการ - จ่ายค่าสวัสดิการให้แก่ หน่วยงานใดมากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ ในการตัดสินใจให้สวัสดิการเพิ่ม หรือ ลด หรือ ชะลอการจ่ายสวัสดิการนั้นๆไว้ก่อน
  - แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการค้างจ่ายมากที่สุด เป็นรายงานใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบยอดเงินค้างจ่ายสวัสดิการกับยอดเงินบัญชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ พนักงานที่ยังค้างจ่ายอยู่ทั้งหมดได้หรือไม่
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการจ่ายมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอดการจ่าย ค่าสวัสดิการ ว่าสวัสดิการใดมียอดการจ่ายมากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจให้สวัสดิการเพิ่มหรือลด หรือ ชะลอการจ่ายสวัสดิการนั้นๆ ไว้ก่อน
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการค้างจ่ายมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงินค้างจ่ายสวัสดิการกับยอดเงินบัญชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ แก่พนักงานที่ยังค้างจ่ายอยู่ทั้งหมดได้หรือไม่
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามการจ่ายและค้างจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบว่าสวัสดิการ ตัวใด มีการจ่ายและค้างจ่ายอยู่เท่าใด

 • รายงานวิเคราะห์การชำระ – ค้างชำระ สวัสดิการ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น วิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และวิเคราะห์แยกตามสวัสดิการ และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเคราะห์สถิติตามยอดการชำระ หรือค้างชำระดังนี้
  - แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการชำระมากที่สุด เป็นรายงานใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การชำระค่าสวัสดิการให้แก่หน่วยงานใดมากที่สุดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจให้สวัสดิการ เพิ่มหรือลดหรือชะลอการชำระสวัสดิการนั้นๆไว้ก่อน
  - แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการค้างชำระมากที่สุด เป็นรายงานใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การค้างชำระ
   สวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงินค้างชำระสวัสดิการกับยอด เงินบัญชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะชำระเงินสวัสดิการให้ แก่พนักงานที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งหมดได้หรือไม่
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการชำระมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การชำระค่าสวัสดิการว่าสวัสดิการใดมียอดการชำระมากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน การตัดสินใจให้สวัสดิการเพิ่ม หรือ ลด หรือ ชะลอการชำระสวัสดิการนั้นๆไว้ก่อน
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการค้างชำระมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด การค้างชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงิน ค้างชำระสวัสดิการกับยอดเงินบัญชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะชำระเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งหมด ได้หรือไม่
  - แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามการชำระและค้างชำระ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบว่าสวัสดิการ ใดมีการชำระและค้างชำระอยู่เท่าใด
 • รายงานวิเคราะห์อัตราการเคลื่อนไหวกำลังคน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดูการเคลื่อนไหวของพนักงาน ในแต่ละหน่วย
  งานซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ได้แก่ เข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก, สาเหตุที่ลาออก เพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งได้ 4 แบบคือ
  - แบบสถิติ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก ของแต่ละหน่วยงาน
    ว่าหน่วยงานใดที่มีสถิติมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กร
  - แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการ- เข้างานใหม่,
    โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก ของแต่ละหน่วยงาน เปรียบเทียบในแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมีการเคลื่อนไหวกำลังคนเพิ่มขึ้น หรือลดลง ด้วยสาเหตุใด
  - แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออกของแต่
    ละหน่วยงานเปรียบเทียบแบบรายปีและสามารถย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี สามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้
  - แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก
    เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส ซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถดูอัตราเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้
 •  รายงานวิเคราะห์ข้อมูล Productivity เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดู
   

   ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน แต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะแบ่งออกได้ดังนี้ คือ
   - แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดูประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแยกเป็น แต่ละหน่วยงาน ว่าหน่วยงานใดมีประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
   - แบบเปรียบเทียบสถิติ Productivity มากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ
     วิเคราะห์ดูประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเรียงลำดับจาก
     หน่วยงานที่มี Productivity มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
   - แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติ Productivity แต่ละ หน่วยงานเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมี Productivity เพิ่มขึ้น หรือลดลง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในการที่จะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานต่อไป
   - แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้ สำหรับดูวิเคราะห์สถิติ Productivity แต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบรายปี
     ย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี ซึ่งสามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้
   - แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ ใช้สำหรับดูวิเคราะห์สถิติ Productivity เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส
     ซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถดูอัตราเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้
 •  รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบการเบิก - คืนทรัพย์สินแยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดูอัตรา การเบิก การคืน และการถือครองทรัพย์สินของพนักงานแต่ละหน่วยงาน ว่ามีจำนวนเป็นเท่าใด 
 •  รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการปรับเงินเดือนแยกตาม หน่วยงาน เป็นรายงานวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับดูอัตราการปรับว่าในแต่ละหน่วยงานหรือ ตำแหน่งงาน มีอัตราการปรับต่อปีมากน้อยเพียงใด ทั้งจำนวนครั้งในการปรับและจำนวนเงินในการปรับเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การปรับเงินเดือนพนักงานในปีถัดไป 
 •  รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างอัตราเงินเดือนแต่ ละตำแหน่งงาน เป็นรายงานวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับดูอัตราเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อดูว่าแต่ละตำแหน่งงานมีอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากไป หรือไม่ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่ม หรือปรับลดตามโครงสร้างที่ควรจะเป็น 
 •  รายงานวิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นรายงานวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ดูข้อมูลพนักงาน เช่น อายุ,การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้องค์กรมีบุคคลากรที่มีความชำนาญในทุกด้าน และวิเคราะห์พนักงานที่จะเกษียณอายุ เพื่อองค์กรจะได้ทำการสรรหาพนักงานมาดำรงตำแหน่งงานแทน