Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท เลิร์นคอร์เปอเรชั่น จำกัด" พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เกิดความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป็นกระทรวงศึกษาฯ ภาคเอกชน "
 ......................................................................................................................
  คุณ  -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : สถาบันกวดวิชา

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท     
จำนวนพนักงาน : - คน
สาเหตุที่นำ HRMI มาให้ใช้ในการทำงาน

   " เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจซอฟต์แวร์แล้ว Prosoft ตอบโจทย์ขององค์กรมากกว่า มีคุรภาพและราคาตามที่องค์กรได้ตั้งไว้ และโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ "
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์

   โปรแกรมใช้งานได้ง่าย  และช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น พนักงานบริการดี เข้าใจความต้องการของลูกค้า  ติดตามงานสม่ำเสมอ และแก้ปัญหาได้รวดเร็วดี "บทความโดย : บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรชั่น จำกัด