วิธีการใช้งานหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง) ทำอย่างไร

วิธีการใช้งานหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง) ทำอย่างไร

Q:
วิธีการใช้งานหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง) ทำอย่างไร
A:
วิธีการใช้งานหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง) ทำอย่างไรวิธีการใช้งานหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง) ทำอย่างไร
หน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน(แบบแจกแจง)

    เป็นหน้าจอที่ให้ผู้ใช้สามารถทำการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนแบบรายพนักงานตามแต่ละงวดการจ่ายได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้หลังการประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนของพนักงานที่ต้องการได้ โดยลักษณะของหน้าจอจะมีลักษณะตามภาพ    โดยเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาระบบจะมีการแสดงข้อมูลงวดการจ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบออกมาให้และแสดงข้อมูล
พนักงานในแต่ละงวดการจ่ายมาแสดงบนหน้าจอให้อัตโนมัติ

 • งวดการจ่าย
      ในกรณีที่งวดการจ่ายใดได้มีการปิดงวดการจ่ายไปแล้วระบบจะทำการ Set  เครื่องหมายกากบาทแสดง
  ออกมาที่หน้างวดการจ่ายนั้นๆ ตามภาพ


    ซึ่งในกรณีที่งวดการจ่ายนั้นได้มีการปิดงวดไปแล้วระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการประมวลผลหรือลบการประมวลผลใดๆบนงวดการจ่ายนั้นๆได้อีกโดยจะมีการแจ้ง Message ให้ผู้ใช้ตามภาพ     ในข้อมูลของงวดการจ่ายนั้นจะมีจำแนกข้อมูลพนักงานเป็นระดับพนักงานได้ โดยจะมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ
         -  พนักงานรายชั่วโมง    : เมื่อทำการ Expand จะแสดงข้อมูลของพนักงานที่เป็นประเภทพนักงานรายชั่วโมง
         -  พนักงานรายเหมา      : เมื่อทำการ Expand จะแสดงข้อมูลของพนักงานที่เป็นประเภทพนักงานรายเหมา
         -  พนักงานรายเดือน      : เมื่อทำการ Expand จะแสดงข้อมูลของพนักงานที่เป็นประเภทพนักงานรายเดือน
         -  พนักงานรายวัน         : เมื่อทำการ Expand จะแสดงข้อมูลของพนักงาoที่เป็นประเภทพนักงานรายวัน
 • รูปแบบการประมวลผล
       เป็นส่วนทีให้ผู้ใช้เลือกรหัสรูปแบบการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนตามที่ต้องการได้ โดยเมื่อ
         -  รหัสรูปแบบการประมวลผลจะมีผลกับทั้ง งวดการจ่ายที่ทำการ Focus เป็นผลให้พนักงานทุกคนที่อยู่
            ในงวดการจ่ายดังกล่าวใช้ รูปแบบการประมวลผลดังกล่าว
         -  เมื่อทำการ Lost Focus ของงวด จะต้อง Clear ค่ารูปแบบการประมวลผลออก
 • ข้อมูลพนักงาน
      เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลพนักงานตามงวดการจ่ายที่ผู้ใช้ทำการคลิกเลือกไว้ โดยจะมี ลักษณะ
  การแสดงตามภาพ


                      ข้อมูลพนักงานประกอบด้วย
                     1. ลำดับที่ : ใช้ในการแสดงลำดับที่ของพนักงาน
                     2. S : แสดง Status การประมวลผลถ้าพนักงานคนใดถูกประมวลผลแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูก
                         สีเขียว ถ้ายังไม่ประมวลผลจะไม่แสดงเครื่องหมาย
                     3. รหัสพนักงาน : แสดงรหัสของพนักงานแต่ละคนที่อยู่ในรูปแบบงวดการจ่ายดังกล่าว
                     4. ชื่อพนักงาน : แสดงชื่อของพนักงานตามรหัสของพนักงานที่อยู่ในรูปแบบงวดการ จ่ายดังกล่าว
                     5. หน่วยงาน : แสดงชื่อของหน่วยงานที่พนักงานแต่ละคนสังกัดอยู่
                     6. ตำแหน่งงาน : แสดงชื่อของตำแหน่งงานของพนักงานแต่ละคน
 • การประมวลผลเวลาของพนักงาน
  การประมวลผลเวลาของพนักงานในแต่ละงวดการจ่ายนั้นผู้ใช้สามารถทำการประมวลผลได้โดยการกดปุ่ม 
          หรือ กด F2 (Hot key)ได้โดยระบบจะทำการประมวลผลตามข้อมูลพนักงานที่ได้เลือก
          เข้ามาและจะมีการแสดง Progress bar เพื่อแจ้งถึง Status ของการประมวลผลเวลาออกมาให้อัตโนมัติ • การลบการประมวลเวลาของพนักงาน
      การลบข้อมูลประมวลผลเวลาของพนักงานที่เคยมีการประมวลผลไปก่อนแล้วนั้นผู้ใช้ สามารถทำได้โดย
  การกดปุ่ม หรือ กด F8 (Hot key) ได้โดยระบบจะทำการลบ ข้อมูลประมวลผลเวลาของพนักงานทั้งหมดออกและแสดง Progress bar เพื่อแสดง Status ของการลบการประมวลผลให้อัตโนมัติ


 • การ Find ข้อมูลพนักงาน
      การค้นหาข้อมูลพนักงานที่มีการแสดงอยู่บนหน้าจอนั้นผู้ใช้สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม
  หรือ F5 (Hot key) เพื่อทำการค้นหาข้อมูลพนักงานได้ตามที่ต้องการ โดยจะมี ลักษณะของหน้าจอตามภาพ • การตรวจสอบข้อมูลประมวลผลเวลา
       เป็นการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลเวลาของพนักงานแต่ละรหัสตามที่ต้องการได้ โดย ผู้ใช้จะสามารถทำ
  ได้ โดยการกดปุ่ม   ระบบจะทำการแสดงหน้าจอที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลรายได้และรายหักต่างๆของพนักงานตามงวดการจ่ายนั้นๆออกมาให้อัตโนมัติโดยหน้าจอที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลการประมวลผลเวลาของพนักงานจะมีลักษณะดังภาพ


 • รายละเอียดพนักงาน
      เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลพนักงานที่ทำการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลเวลาซึ่งจะมีลักษณะดังภาพ


               หน้าจอจะแสดงรายละเอียดพนักงานดังนี้
              
               1. รหัสพนักงาน : แสดงรหัสพนักงาน
               2. ชื่อพนักงาน : แสดงชื่อพนักงาน
               3. ปีภาษี : แสดงปีภาษีที่ทำการเลือกประมวลผล
               4. วันที่เริ่มต้นงวด : แสดงวันที่เริ่มต้นงวดของงวดที่ทำการประมวลผล
               5. วันที่สิ้นสุดงวด : แสดงวันที่สิ้นสุดงวดของงวดที่ทำการประมวลผล
               6. วันที่จ่าย : แสดงวันที่จ่ายของงวดที่ทำการประมวลผล

               รายละเอียดประเภทเอกสาร
                   ประเภทเอกสารที่จะมีการประมวลจากหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนนั้นจะมีทั้งหมดดังนี้

               GN  = ส่วนของรายได้และรายหัก เช่น ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมงและวันหยุดนักขัตฤกษ์
               OT  = ส่วนของรายได้ค่าล่วงเวลา
               SH  = ส่วนของรายได้และรายหักของกะงาน  เช่น  หักสาย หักออกก่อน รายได้กะงาน เป็นต้น
               SP  = ส่วนของรายได้อื่นๆ ที่กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

 4494
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์