Sub Company Package

Sub Company Package

Pricing บริษัทในเครือ Server เดียวกัน แยก Server

สำหรับบริษัทในเครือได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากราคาซื้อโปรแกรม

70%

30%

เงื่อนไข Pricing สำหรับบริษัทในเครือกรณี Server เดียว กันหรือแยก Server
1.

สำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในเงื่อนไขบริการ MA ถึงปัจจุบัน

2.

สำหรับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 70% เป็นราคาเฉพาะ License เท่านั้นกรณีให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งโปรแกรมคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท (เขตกทม. และ ปริมณฑล) สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 4,000 บาท

3.

สำหรับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 30% จะได้รับเงื่อนไขการบริการเสมือนซื้อเป็นสำนักงานใหญ่

4.

เอกสารหลักฐานรับรองการเป็นบริษัทในเครือระหว่างบริษัท เช่น หนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอ จ.5, ภ.พ. 20 เป็นต้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์