การศึกษา/ประสบการณ์ทำงาน

การศึกษา/ประสบการณ์ทำงาน


     

       ใช้สำหรับแสดงข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลการศึกษาของพนักงานแต่ละคน เช่น ระดับการศึกษา, สถาบันการศึกษา, วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย เป็นต้น และส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลประสบการณ์ทำงานของพนักงานแต่ละคน เช่น ชื่อสถาบัน/องค์กร/บริษัท, ประเภทธุรกิจ, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนล่าสุด, ปีที่เริ่มงานและปีที่สิ้นสุด เป็นต้น 
  
Benefit : 

  • สามารถดูข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของตนเองได้เท่านั้น
  • สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของตนเองได้
  • สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของตนเอง โดยคร่าวๆ (หน้า List) และ
    โดยละเอียดได้ (หน้า Information)
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถดูข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้ และพนักงานที่ได้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ได้
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของพนักงานที่ตนเองมีสิทธิ์ได้
 1889
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์