Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
เลือกพนักงานด้วย"สมรรถนะ" ดีกว่าวัดความฉลาด จริงหรือ

จากแนวคิดของ David MaClelland ที่แสดงในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence เขาได้แสดงทัศนคติทางด้านลบต่อการวัดความถนัด (ความฉลาด และผลการเรียน) ในการทำนายความสำเร็จในการทำงานว่าแต่นักวิชาการทั่วไปเห็นด้วยกับเขาหรือไม่เข้าชม : 3057
กระบวนการในการคัดเลือกพนักงานขายมืออาชีพ

การคัดเลือกพนักงานไม่ใช่เรื่อง ง่าย นายจ้างจะต้องพิจารณาบุคคลหลายคนกว่าจะได้มาซึ่งบุคคลหนึ่งคน นายจ้างเหล่านี้จะใช้ความสำเร็จของงานในอดีตของบุคคลต่างๆ เพื่อทำนายความสำเร็จของงานใน อนาคต แล้วคนที่ได้รับการคัดเลือกมาจะประสบความสำเร็จไหม มีเพียงเวลาเท่าใดที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ บุคคลที่ได้กลายมาเป็นนักขายมืออาชีพได้จะทำให้ยอดขายสำหรับกลุ่มโดยรวมทั้ง หมดเพิ่มขึ้นได้ ส่วนนักขายมือใหม่หัดขาย จะทำงานและส่งผลในทางตรงกันข้ามเข้าชม : 5024
วางแผนการคัดเลือกพนักงาน แบบ HR มืออาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำงานที่ดึงดูดใจอาจไม่เพียงพอ ที่จะทำให้คุณได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประวัติการทำงานที่ผู้สมัครส่งมายัง HR นั้นมักถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี แม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานผู้สมัครก็ได้ซักซ้อมการตอบคำถามที่มักถูกถามในการ สัมภาษณ์งานมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้คุณได้ผู้สมัครที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพแล้ว ต้องวางแผนอย่างดีในทุกขั้นตอนเข้าชม : 4806
การฝึกอบรม (Training)

การปฐมนิเทศ (Orientation) ปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้พนักงานได้รู้จักกฎระเบียบการปฏิบัติตนตลอดจนหัวหน้างานใน องค์การที่พนักงานเหล่านี้ต้องเข้าปฏิบัติเข้าชม : 3123
การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal)

การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal) การประเมินผลพนักงาน คือระบบประเมินผลบุคคล อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทางความก้าวหน้าของเขา จะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโตเข้าชม : 5047
การคัดเลือก(Selection)

การคัดเลือก(Selection) การคัดเลือก คือ กระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่างๆ มาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจำนวนมากให้เหลือตามจำนวนที่องค์การต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการ พิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับเข้าชม : 74418
การสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านโทรศัพท์

การสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านโทรศัพท์ วิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการ คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนออกไปวิธีหนึ่งก็คือ การสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ โดยเลือกถามเฉพาะคำถามที่สำคัญ ๆ การสัมภาษณ์แบบนี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียว กับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว แต่ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรไปได้มากเข้าชม : 4012
7 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน

7 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน พนักงาน คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังม่านความสำเร็จของบริษัทมาโดยตลอด เรียกได้ว่าบริษัทไหนมีพนักงานดีก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่ง พนักงานจึงกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ต่างจากลูกค้าของกิจการเลยก็ว่า ได้ ทุกบริษัทจึงต่างแสวงหาพนักงานที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อดึงเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของตนเองเข้าชม : 5033
ประเภทการจ้างงาน

ที่ออสเตรเลียมีการจ้างงานอยู่หลายประเภท ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของนายจ้างและความสะดวกในการทำงานของลูกจ้าง บางงานอาจต้องการคนทำงานเต็มเวลา บางงานอาจต้องการคนทำงานเป็นบางเวลา อาจจะไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เฉพาะเวลายุ่ง หรือลูกจ้างบางคนอาจมีภาระทางครอบครัวต้องดูแลลูก หรือคนป่วยที่บ้าน ไม่อาจทำงานเต็มเวลาได้ หรือบางทีลูกจ้างลาพักร้อน หรือลาคลอดเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนหรือหลายเดือน ก็อาจจะต้องการจ้างคนมาทำงานเฉพาะช่วงที่พนักงานประจำนี้ลาพักไปเข้าชม : 19488
ประชาคมอาเซียนกับการจ้างงาน

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2558 การปรากฏขึ้นของประชาคมอาเซียนทำให้คนไทยทั้งประเทศกลายเป็นคนในประชาคมอาเซียน นับว่ามีความท้าทายมากสำหรับเรื่องการจ้างงานในตลาดแรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เกือบ 10 เท่าเข้าชม : 2889
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
People Employment