Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
Approve center

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบสามารถเก็บรวบรวมรายการเอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ กำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติสำหรับ User แต่ละคนว่า User คนใดสามารถอนุมัติที่หน้าจอใดได้บ้างและที่หน้าจอนั้นสามารถอนุมัติพนักงานคนใดได้บ้าง รวมทั้งการกำหนดลำดับขั้นของ Flow การอนุมัติDashboard

เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ ได้ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไป และยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้Employee Self Service

เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของแผนกบุคคล เพื่อเป็นการลดปริมาณงานของแผนกบุคคล โดยนำข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ที่พนักมีสิทธิ์เข้าถึงไปไว้บนระบบ Internet เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้Loan Management

เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่างๆได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวก้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ PayrollManagement Information

เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่ในมีอยู่ใน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลCost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กรOrganization

 เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบนี้จะเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการกำหนดข้อมูลซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดโครงสร้าง Organize ภายในองค์กรได้อย่างอิสระ และระบบสามารถแสดง Organize Chart ให้ตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ได้Personnel

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายได้/รายหัก บุคคลค้ำประกัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ประวัติการรักษาพยาบาล รวมถึงโรคประจำตัว ข้อมูลทางครอบครัว ที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อน ประกันสังคมและการกำหนดเงื่อนไขการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หลากหลาย การคำนวณวันทดลองงาน/อายุงานให้อัตโนมัติ การรับ-จ่ายบัตรพนักงาน การปรับตำแหน่งและเงินเดือนรายบุคคลหรือแบบกลุ่มและจะคำนวณเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินให้อัตโนมัติรวมถึงการกำหนดจ่ายเงินเดือนได้มากกว่าPayroll

เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณการ จ่ายเงินเดือน และค่าแรงของพนักงานทั้งนี้ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และยังสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการบันทึกจำนวนเงินเกินจากที่กำหนดRecruitment

เป็นระบบที่ ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วSetup System

เป็นระบบที่ใช้จัดการข้อมูลค่าเริ่มต้น ซึ่งจะถูกนำไปใช้ยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดรหัสรายได้-รายหัก จะนำไปใช้ที่ระบบ Personnel หน้าบันทึกข้อมูลพนักงาน ,กำหนดประเภทการลานำไปใช้ที่ระบบ Time Attendance ในส่วนของหน้าจอบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน, กำหนดรูปแบบการประมวลผล นำไปใช้ที่ระบบ Time Attendance ในหน้าจอประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน  1  |  2  | Next